КЕВР осъществява регулаторната дейност в отрасъл ВиК съгласно разпоредбите на Закона за регулиране на ВиК услугите и наредби към него, приети от Министерски съвет през 2016 г. Съгласно тези нормативни документи Комисията приема с общо решение бизнес плана на всеки ВиК оператор и одобрява цените на предоставяните ВиК услуги за всяка календарна година от регулаторния период 2017-2021 г.

Това съобщават от Комисията за енергийно и водно регулиране във връзка с отношение регулирането на отрасъл ВиК, в контекста на бедственото положение в община Перник.

Те уточняват, че преди започване на всяка година от този период КЕВР е задължена служебно да измени вече одобрените цени на ВиК услуги, като извърши технически изчисления и тези цени влизат в сила от 1 януари на ценовия период, за който се отнасят.

Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, приета от Министерски съвет, задължава Комисията да изпълни този свой ангажимент, включително и при наличие на форсмажорни обстоятелства, каквито са налице в област Перник във връзка с обявеният режим на водоползване.

Нарушения констатира КЕВР във ВиК-Перник

Нарушения констатира КЕВР във ВиК-Перник

Дружеството неправомерно е изпомпвало по-голям обем от язовир "Студена" за периода януари-октомври

ВиК операторите не са длъжни да подават заявления в КЕВР за влизане в сила на одобрените в бизнес плановете цени. Такова заявление не е подадено нито от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Перник, нито от другите ВиК оператори, посочени в публикувания от КЕВР доклад. Комисията осъществява служебно тази процедура въз основа на свое нормативно задължение.

Законът за регулиране на ВиК услугите прави изрично разграничение между утвърдени цени на ВиК услуги от КЕВР и прилагани цени на ВиК услуги от ВиК операторите. Законовите разпоредби не позволяват на ВиК операторите да прилагат цени по-високи от утвърдените, като допускат обратната възможност - да прилагат по-ниски такива цени. Решението за въвеждане на утвърдените от КЕВР цени на ВиК услуги се взема от управителите на търговските дружества - ВиК оператори.

Министърът на регионалното развитие Петя Аврамова в качеството си на принципал на търговските дружества - ВиК оператори с държавно участие в капитала, сключва договорите за възлагане и за контрол на управлението на търговските дружества - ВиК оператори и осъществява контрол на тяхната дейност по предоставянето на услуги.

БСП призовава КЕВР за проверка на ВиК-Перник

БСП призовава КЕВР за проверка на ВиК-Перник

Искат да знаят как е изпълнен бизнес планът на дружеството

Във връзка с това, МРРБ като мажоритарен собственик с 51% участие в капитала на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Перник може да предложи или да изиска от управителя на дружеството да не бъдат въвеждани утвърдените от КЕВР по служебен ред нови цени на ВиК услуги от 1 януари 2020 г. Такова действие е в правомощията на собственика на търговското дружество и е свързано с неговото търговско управление и няма отношение към регулаторните правомощия на Комисията.

КЕВР изразява своята съпричастност към гражданите в община Перник, засегнати от режима на водоподаване от язовир "Студена" и посочва, че с общите усилия на местната власт и на държавните институции ще бъде намерено решение за възстановяване на нормалното водоснабдяване на потребителите.

Омбудсманът сезирал КЕВР и МОСВ за водната криза в Перник през октомври

Омбудсманът сезирал КЕВР и МОСВ за водната криза в Перник през октомври

Правото на вода е изконно човешко право, а цената трябва да е социално поносима