Във връзка с изнесени в медиите информации за възникнала обществена дискусия и запитвания от клиенти относно сумите, които "Топлофикация София" ЕАД следва да възстанови след промяната на цените на природния газ, Комисията за енергийно и водно регулиране ще извърши проверка на всички топлофикационни предприятия, включени в съответните решения на КЕВР за изменение на цената на топлинната енергия за периода от 1 юли 2019 г. до 31 март 2020 г.

Проверката е в изпълнение на § 2, ал. 9, т. 2, ал. 10 и ал. 12 и § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за допълнение на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 25 от 2020 г.).

Целта на проверката е установяване на размера на възстановените надвзети суми за консумирана топлинна енергия във връзка с прилагането на Решение № Ц-24 от 10.06.2020 г. и Решение № Ц-25 от 24.06.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на топлинната енергия за периода от 1 юли 2019 г. до 31 март 2020 г. и основателността на свързаните с това жалби на клиенти.

Омбудсманът иска извънредна проверка на "Топлофикация София"

Омбудсманът иска извънредна проверка на "Топлофикация София"

Заради изравнителните сметки за парно

От КЕВР уточняват, че предвид изискването на чл.70, ал. 8 от Наредба № Е-РД-04-1 от 12 март 2020 г. за топлоснабдяването, който предвижда рекламации и възражения да се приемат в срок до 31.08.2020 г., проверката ще започне през месец септември и ще приключи до 16.10.2020 г.

На основание чл. 52, ал. 2 и 3 и чл. 54 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, с писмо от 19.08.2020 г. КЕВР изиска от всички топлофикационни дружества подробна информация и данни за готовността за предстоящия отоплителен период, както и отчет за изпълнението на приетите от Комисията показатели за качество на топлоснабдяването през отоплителен сезон 2019 - 2020 г, в т.ч. - норми за качество на топлинната енергия, непрекъснатост на снабдяването с топлинна енергия и качество на търговските услуги.

Петкова обеща проверка на КЕВР на сметките за парно октомври месец

Петкова обеща проверка на КЕВР на сметките за парно октомври месец

Инфраструктурата на "Балкански поток" е само и единствено българска

Припомняме, че по-рано днес енергийният министър Теменужка Петкова обеща проверка на КЕВР на сметките за парно октомври месец. 

Омбудсманът Диана Ковачева пък поиска извънредна проверка на "Топлофикация София" заради изравнителните сметки за парно.