Министърът на младежта и спорта Красен Кралев обяви на брифинг условията на конкурса за отдаване под наем на стадион "Българска армия" и спортно-тренировъчна база на Панчарево.

Двете спортни бази се отдават под наем от новосъздаденото дружество "Сердика спортни имоти" ЕАД за срок от 10 години, като при промяна на законодателството договорът може да се удължи без провеждане на нов конкурс.

Началната месечна наемна цена за базите, е в размер на 60 000 лв. лева без ДДС, като направените от участниците предложения не могат да бъдат по-ниски от нея. Цената е определена на база общата оценка от близо 40 000 000 лв. на двата имота, направена от лицензиран независим оценител при апортирането на имотите в "Сердика спортни имоти" ЕАД. Бъдещият наемател има право да прави инвестиции, които ще могат да се приспадат от наемната цена, при строго въведени процедури и изисквания с цел да не се допускат злоупотреби.

Друго основно финансово условие в конкурса е минималната инвестиция в базите за целия срок на договора да е на стойност 1 000 000 лева без ДДС, като сумата трябва да бъде разпределена в процентно съотношение 70% за ст. Българска армия и 30% за спортен комплекс "Панчарево". Тази инвестиция не подлежи на приспадане от дължимите месечни наемни вноски.

"Изискването е заложено с цел да се гарантира, че в обектите ще се реализират инвестиционни намерения", съобщи министър Кралев. Инвестиционната програма на кандидатите ще бъде подложена на оценяване от страна на конкурсната комисия с оглед вида инвестиции, тяхната стойност и срока за изпълнението им и този анализ ще бъде част от методиката за класиране.

Бъдещият наемател е длъжен да плати авансово част от наемната цена на 4 равни вноски до края на 2020 г. Общата сума на авансовото плащане е 800 000 лв., като с нея ще бъде обезпечено заплащането на дължимата към момента към Столична община такса смет и данък сгради за двата имота. Наемателят трябва да заплаща ежемесечно всички разходи за ползване на обектите.

Според документацията, за да участват в конкурса кандидатите трябва да отговарят на основни изисквания за допустимост. Първото основно изискване е кандидатите да са футболен клуб, който е регистриран като юридическо лице по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) или по Търговския закон и да отговаря на изискванията за спортен клуб, определени от Закона за физическото възпитание и спорта. Кандидатите трябва да бъдат членове на БФС. Всеки кандидат трябва да заплати предварително депозит за участие в размер на 100 000 лв., като размерът му е съобразен с останалите финансови условия на конкурса. Участниците не трябва да имат задължения към "Сердика спортни имоти" ЕАД, НАП, държавата и общината.

Въведени са и специални изисквания за участие, които се налагат от специалния характер на отдаваните под наем обекти. По думите на спортния министър тези изисквания целят да гарантират, че бъдещият наемател ще стопанисва обектите по предназначение и ще реализира необходимите инвестиционни намерения.

Участниците в конкурса трябва да притежават необходимия професионален опит и техническа възможност за обезпечаване на дейността, дългосрочна стратегия за модернизация и ползване на обекта. Участниците трябва да представят инвестиционна програма и икономическа обосновка за стопанисване на базите, които да гарантират своевременно заплащане на наемната цена или инвестициите за подобряване на базите за срока на действие на договора.

Участниците трябва да имат уставен капитал не по-малко от 5 000 000 лева и да са реализирали общо за последните 3 финансово приключени години (2014 г., 2015 г. и 2016 г.) оборот в размер не по-малък 15 000 000 лв. без ДДС. В случай, че участникът е лице, регистрирано по ЗЮЛНЦ, за него не важи изискването за уставен капитал.

"Търсим ясни гаранции за инвестиции, произход на капитала и икономическа история, защото това са минималните условия, които могат да гарантират стабилност", заяви министър Кралев.

Той даде пример с обявеното в несъстоятелност дружество ПФК ЦСКА АД, което не е направило необходимите инвестиции и е оставило задължения за такса смет и данък сгради.

"Тези критерии гарантират, че наемателят, който ще вземе за ползване имотите, ще бъде добър стопанин. Условията гарантират държавния интерес. Аз съм министър на младежта и спорта и ме интересува държавният интерес да бъде гарантиран", категоричен е Красен Кралев.

Комплексната оценка на подадените предложения ще бъде формирана от Предложена цена, Инвестиционна програма и Обществен принос и стратегия, чиято максимална стойност е съответно 60, 30 и 10 точки.

Заявления за участие в конкурса и предложения се подават до 17:00 ч. на 11 декември 2017 г. в деловодството на "Сердика спортни имоти" ЕАД. Подадените документи ще бъдат отворени публично в 11:00 часа на 13 декември 2017 г. в зала "Родина" на национален стадион "Васил Левски".

Класирането ще бъде обявено от комисия, назначена от изпълнителния директор на "Сердика спортни имоти" ЕАД до 3 януари 2018г., а договорът следва да се сключи до 10 януари 2018г.

Решението за обявяване на конкурса е качено на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта.