Министерството на околната среда и водите (МОСВ) информира за напредък в прилагането на мерки за по-чист въздух. Напредъкът е констатиран в Доклад за изпълнение на политиките на ЕС в областта на околната среда на Европейската комисия (ЕК).

Междувременно според доклада на ЕК България отново е на последно място по качество на въздуха. Напредък имало, но той бил малък - само до приемането на нормативни актове, без резултати.

Димов отново обжалва делото за екооценка на Пирин

Димов отново обжалва делото за екооценка на Пирин

Димов поставя МОСВ в парадокс - ведомството играе срещу природата в България

По данни на МОСВ в последните години близо два пъти е намалял броят на превишенията на средноденонощната норма за фини прахови частици (ФПЧ10) и около две трети от населените места, в които има пунктове за мониторинг, са постигнали средногодишната норма.
Във Варна е постигнато пълно съответствие с европейското законодателството. От 29 общини, за които Съдът на ЕС е постановил, че са с нарушено качество на въздуха, вече 9 общини отговарят на нормите - Девня, Добрич, Пирдоп, Сливен, Гълъбово, Стара Загора, Варна, Ловеч и Димитровград. За сравнение през 2017 г. общините са 6, а през 2016 г. - 4, пишат от МОСВ.

В тази връзка екоминистерството сочи, че през последните години се предприемат редица важни стъпки за подобряването качеството на въздуха в двата основни сектора - битово отопление и транспорт. През 2018 г. се направиха промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, които създадоха необходимата основа за реално прилагане на мерки. За намаляване на превишенията на ФПЧ е осигурено и финансиране от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020" в размер на близо 115 млн. лева. Предстои и приемането на Национална програма за качество на въздуха, пишат от МОСВ.

Онлайн карта прогнозира замърсяването на въздуха в София

Онлайн карта прогнозира замърсяването на въздуха в София

Прогнозите се правят със сложен алгоритъм по исторически и реални данни

ЕК наистина констатира "известен напредък" в изпълнението на мерките, насочени към замърсяването на въздуха.

Напредъкът обаче е ограничен до приемането на правни актове, като до момента не се съобщава за наличието на практическо изпълнение, констатира ЕК.

"България продължава да е сред държавите членки с най-много смъртни случаи, дължащи се на замърсяването, с най-голям брой загубени години живот, свързани със замърсяването на въздуха, и с най-голямо излагане на градското население на микрочастици", пише в доклада на ЕК, което не беше отбелязано в прессъобщението от МОСВ.

Мръсният въздух убива 800 хил. души годишно в Европа

Мръсният въздух убива 800 хил. души годишно в Европа

Двойно повече от предишните оценки