Необходими са повече усилия, за да придобият всички европейски граждани основни цифрови умения. Това показва анализ на Европейската сметна палата относно действията на ЕС в тази насока до момента и планираното за периода 2021—2027 г.

В доклада се посочва, че нарастването на цифровизацията е довело до по-голямо търсене на цифрови умения на пазара на труда. В Европейското проучване на уменията в областта на цифровите технологии от 2017 г. се съобщава, че в някои категории професии над 90% от работните места изискват специфични видове цифрови умения. Основните цифрови умения са най-честото изискване за всички професии.

Съгласно проучване на европейските умения и работни места от 2014 г. над 70% от служителите в ЕС съобщават, че се нуждаят от основно (19%) или умерено равнище (52%) на умения в областта на ИКТ, за да извършват служебните си задължения. По този показател ситуацията в България е като в повечето от останалите страни членки.

По отношение на уменията за ползване на интернет обаче страната ни се нарежда на опашката в ЕС, изоставайки по основни умения значително в сравнение със средното ниво за Евросъюза.

Снимка 520110

Установено е и че при 15% от работните места в ЕС има недостиг на цифрови умения на работната сила. Тези липси на основни умения са съсредоточени в по-голяма степен сред техниците (22%), професиите, за които не се изисква специална квалификация (21%), работниците в сферата на продажбите (20%) и административните служители (17%).

По данни на Евростат през последните години нивото на основните цифрови умения постепенно се увеличава на равнището на ЕС и в повечето държави членки.

На общия фон обаче изследването сочи, че от 2015 г. до 2019 г. в седем държави членки делът на възрастните с поне основни цифрови умения леко е намалял. Сред тях е и България, която освен това е и на последно място по процент на работната сила на възраст между 25 и 64 години с поне основни цифрови умения - докато през 2015 г. този показател е надхвърлял 35%, то през 2019 г. вече доближава 30%. За сравнение, останалите страни членки отбелязват поне 45%. Към момента сме на едно ниво единствено с Румъния, при която обаче тенденцията е значително по-положителна, тъй като бележи ръст по този показател.

24.5% от българите никога не са използвали интернет

24.5% от българите никога не са използвали интернет

Близо 67% от сънародниците ни пък сърфират в мрежата всеки ден