Националният статистически институт публикува резултатите от наблюдението на работната сила през 2022 г.

Два са основните акценти:

  • - Има увеличение на икономическата активност в България или активните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 191.2 хил., или 73.6% от населението на същата възраст. В сравнение с 2021 г. коефициентът на икономическа активност се увеличава с 1.6 процентни пункта.
  • - Относителният дял на рано напусналите образование и обучение от населението на възраст 18 - 24 навършени години е 10.5%.

Делът на лицата с висше образование от населението на възраст 25 - 34 навършени години е 33.8%.

Общият извод: Делът на незаетите и неучастващи в образование и обучение от населението на възраст 15 - 29 навършени години е 15.1%.

Броят на обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години е 51.7 хил. или 4.5% от всички икономически неактивни лица в същата възрастова група.

Статистиката на НСИ за заетостта показва още, че: общият брой на заетите лица e 3 150.5 хил., от които 1 678.4 хил.

53.3% от тях са мъже или 1 472.1 хил., 46.7%, са жени. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години е 54.2% (60.3% за мъжете и 48.5% за жените).

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 053.3 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 70.4% (73.8% за мъжете и 66.8% за жените). В сравнение с 2021 г. коефициентът се увеличава с 2.3 процентни пункта.

През 2022 г. безработните лица са 140.4 хил., от които 78.2 хил. (55.7%) са мъже и 62.2 хил. (44.3%) - жени.