Националната идентичност продължава да бъде водеща в структурата на идентичността на българските граждани и отношението към родината България остава силно позитивно. Чувството за принадлежност на българите към България е около 85-88% със силно изразена любов и обич към страната, но силно негативно отношение към държавата и държавността.

Резултатите от национално представително проучване на тема "Национални и европейски измерения на съвременната идентичност на българите" бяха представени от доц. д-р Албена Накова от Института по философия и социология при БАН на пресконференция в БТА. Предмет на изследване е колективната идентичност на съвременните български граждани, разгръщаща се по оста национална-наднационална -етническа и локална. За изследването: национално представително изследване, проведено сред български граждани на възраст 18 години с двустепенна гнездова извадка от 1014 човека, формирана чрез случаен подбор, стратифицирана по местоживеене.

За повече от 1/3 от българските граждани самоидентификацията чрез националната принадлежност е важна.

Българска национал принадлежност - общо на първо, второ и трето място като дял от отговорите

Като "Аз съм български гражданин се идентифицират" 84.7% от запитаните, "Чувствам се свързан с моето населено място (където уча, живея и работя) се определят 52.5% от интервюираните, "Чувствам се свързан с моя приятелски кръг" се посочват 39.2%, "Аз съм гражданин на Европейския съюз" казват, че са 30.8%, "Чувствам се като гражданин на света" отбелязват, че са 20.6%, "Чувствам се свързан с моята професионална общност" декларират, че са 15.3% от запитаните, "Чувствам се свързан с моята религиозна общност" заявяват, че са 13.7% от анкетираните, "Чувствам се свързан с региона на Балканите" отбелязват 13.6% и "Чувствам се свързан с моята етническа общност" пък се самоопределят 13.4%.

Какво формира у нас чувство за принадлежност към българския език?

67.5% от запитаните отбелязват, че това е българският език, 65.2% определят националните културни традиции и обичаи, 59.2% посочват, че това е историческото минало и колективната памет, 29.7% отбелязват, че това е православната религия, 27.9% изтъкват държавните символи като знаме, герб и химн, 8.4% посочват държавните институции и правов ред и 1.4% от запитаните пък отговарят, че нямат чувство за национална принадлежност към българската нация.

С какво се гордеете като гражданин на Република България

60.1% заявяват, че това е българската национална история, 44.7% посочват, че това е българските национални традиции, 44.4% декларират, че се гордеят с българската национална култура и идентичност, 17.4% като интересен феномен изтъкват, че се гордеят с това, че могат да пътуват и работят по света като гражданин на държава - член на ЕС, с българския национален спорт се гордеят 16.7%, с българската национална науката - отново 16.7%.

Колко е силно чувството ни за принадлежност към България? 42.9% заявяват силно чувство към България

Смятате ли България за родина? 60.3% отбелязва страната ни като своя родина, защото са родени тук.

Кои са според вас чуждите в България?

30.7% от запитаните казват, че това са хората, които не обичат България, 27.5% посочват, че чуждите хора в България са тези хора, които не работят за просперитета на обществото ни, 24.0% казват, че чуждите граждани за тези, които не са родени в България, 18.5% посочват, че чуждите граждани са бежанците, 12.1% акцентират върху криминално проявените, 11.3% върху имигрантите, 10.5% казват, че чуждите граждани в България са тези, които не принадлежат към българската армия, 6.3% отбелязват, че това са етническите малцинства, а 3.3% - всички малцинства.

Как българските граждани виждат мястото на България на световната геополитическа карта?

47.8% от българските граждани възприемат България като страна-член на ЕС, 29.8% определят България като Балканска страна на кръстопът между Изток-Запад, 7.3% от интервюираните лица виждат България в сътрудничество с Русия и има и такива, които виждат страната ни в сътрудничество със САЩ - 2.0%.

Представите за Европа

39.3% от анкетираните определят Европа като географско място, 26% като висок жизнен стандарт, 23.9% като културно наследство, 21.9% като цивилизация, 20.4% като икономически съюз, 18.5% от запитаните като история, 16.0% като място, където искат да живеят, 13.4% като политически съюз, 7.5% като убежище за мигранти и 6.2% като място, където не искат да живеят.

Представите за ЕС

50.2% смятат ЕС като свобода на придвижване, 34% като общи граждански права, 28.3% като общи демократични ценности, 22% като достъп до европейско образование, 15.8% като достъп до европейско финансиране, 11.3% посочват ЕС като защита от дискриминация, 10.7% като общо законодателство, 8.9% като обща политика, 7.2% като общо културно наследство и 7.2% като общи европейски институции.

Българите виждат светъл лъч в икономическа ситуация в страната

Българите виждат светъл лъч в икономическа ситуация в страната

Но инфлацията и безработицата все повече ги тревожат