Приеха правилник за дейността на новосъздадения Консултативен съвет към Агенцията по вписванията. Заседанието беше открито от заместник-министъра на правосъдието Десислава Ахладова.

Решението за създаването на Консултативния съвет беше взето в началото на април.

Консултативният съвет е отворена структура, която ще приема и обсъжда предложения за решаване на всички важни проблеми на гражданите, бизнеса и институциите, свързани с функционирането на регистрите към Агенцията.

"В Консултативният съвет могат да се дават предложения за нови практики на Агенцията по вписванията, но и да се допълват вече съществуващите", подчерта Габриела Козарева, изпълнителен директор на институцията.

Тя изтъкна, че е важно при обсъждане на конкретни предложения и промени да се цели максимална ефективност за потребителите и работата на институцията, но и да се взема предвид, че Агенцията разполага с определен капацитет.

На първото заседание беше приет Правилник за дейността на съвета като всички членове в лицето на: Министерство на правосъдието, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на икономиката, Министерство на вътрешните работи, Българската асоциация на съдиите по вписванията, Камарата на професионалните оценители, Националната агенция по приходите, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Националният статистически институт, Институтът на дипломираните експерт-счетоводители, Изпълнителната агенция за насърчаване на малък и среден бизнес, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Държавната агенция "Електронно управление" , Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Държавната агенция "Национална сигурност" и други са заявили желанието си срещите да са по-чести от предвидения 3-месечен срок.

От Агенцията посочват, че още преди първото заседание са получили предложения за теми за обсъждане.

Предвижда се на второто заседание да бъдат обсъждани теми в три направления.

Първата ще бъде Търговския регистър и как да се уеднаквяват практиките на длъжностните лица по регистрация. Ще бъде дискутирани още предложения за промени в Закона за счетоводството, за да се улеснят юридическите лица при внасяне на годишните финансови отчети, както и промяна в тарифите.

Друга основна тема в дневния ред ще бъдат предложения за промени, свързани с функционирането на Имотния регистър.

Третата основна тема ще включва конкретни предложения за промени в технологичното, финансово и времево организиране на работата на Агенцията.

Очаква се следващата среща да се проведе през септември.