Гражданският брак, това е съюзът между мъж и жена, сключен доброволно по взаимно и изрично съгласие дадено лично и едновременно пред длъжностното лице по гражданското състояние. Това е и съюз между мъж и жена, които се обичат, които се вричат във вярност и подкрепа и които искат да изживеят остатъка от живота си заедно.

В момент като настоящия, а и не само, много семейства са заставени да си останат вкъщи, без да имат възможност да се срещат с други хора - приятели, познати и колеги. Част от  хората остават без работа и доходи, което неминуемо води след себе си криза в отношенията. Въпрос на зрялост, чувства и характер е дали тази криза ще сплоти едно семейство още повече, или ще го разруши.

Напоследък в социалните мрежи все по-често се говори за това, че след края на извънредното положение в България ще има "бум" на разводите. Никой не може да има категоричен отговор дали това наистина ще се случи. Това, за което трябва да сте подготвени от юридическа страна, ако се решите на тази стъпка е, че има два пътя, по които да поемете, ако желаете да прекратите своя брак. Адвокатите от "Митов § Партньори" посочват: развод - по взаимно съгласие и развод по исков ред.

Който и от начините за прекратяване на брак да изберете, най-важното, за което трябва да мислите е интересът на детето/децата. Каквито и да са отношенията ви с половинката до вас, колкото и да сте наранени самите вие, не забравяйте, че не е необходимо децата да страдат от вашето неразбирателство, поставете ги на първо място. Не позволявайте на обидата и чувствата, независимо какви са те, към другия съпруг да вземат превес и да натоварите децата с отговорност, която те не са длъжни да поемат, независимо от възрастта им.

При развода по взаимно съгласие е необходимо да подпишете споразумение, което трябва да потвърдите в последствие и пред съда. В него задължително се посочва кой ще упражнява родителските права по отношение на родените от брака деца. Това е нещото, за което повечето родители не постигат единомислие. Тук ще ви обърнем внимание, че смисълът на закона е родителските права и задължения да се упражняват от родителите в интерес на детето, да се осъществяват заедно и поотделно от родителите и по общо съгласие между тях. Има закони, в които независимо от брачния статус на родителите, се изисква съвместно упражняване на родителските права (когато с тях се засягат особено важни за децата права и интереси - издаване на международен паспорт, промяна в гражданство и др.). Нещо, което сигурно ще е полезно да знаете е, че вече се допуска одобрение на споразумение, в което е посочено споделено упражняване на родителските права. Това ще рече, че детето/децата могат да прекарват време по равно и с двамата си родители под различни варианти. Някои се спират на това детето/децата да прекарват една седмица при единия, другата - при другия родител, други - на определени дни, месеци или съвсем различен вариант.

Второто нещо, което се посочва в споразумението за развод е местоживеенето на детето/ децата. Този въпрос до голяма степен е свързан с първия. Детето няма как да има два адреса в личната си карта, затова се взема предвид адреса, на който детето ще прекарва повече време. А в случай, че родителските права се предоставят за упражняване на единия родител, то това ще е неговия адрес.

На трето място е въпросът за личните отношения с другия родител и дължимата издръжка. Както няколко пъти споменахме интересът на детето/ децата е на първо място, затова не го лишавайте от срещите му с другия родител. Тук законът също не дава граници колко чести и продължителни да са срещите. По въпроса за издръжката - то тя е задължителна за ненавършилите пълнолетие деца и трябва да е съобразена с индивидуалните нужди на всяко дете, както и с финансовата възможност на задължения родител.

На следващо място в споразумението трябва да посочите кой ще ползва занапред семейното жилище, ще се дължи ли издръжка между съпрузите, както и фамилното име, ако някой от съпрузите е приел фамилията на другия съпруг.

Всички тези детайли следва да бъдат предварително уточнени и описани в споразумението.

При развода по исков ред, за разлика от този по взаимно съгласие, е необходимо да се образува гражданско производство (дело), в което съпругът, които желае да прекрати брака си, трябва да посочи всички основания за дълбокото и непоправимо разстройство на брака чрез искова молба до съда. Имайте предвид, че този процес отнема повече време и средства, отколкото разводът по взаимно съгласие. Защото в това производство се разглеждат същите точки, които изредихме като упорни в споразумението, но съпрузите не постигнали предварително единодушие. При вземане на решение съдът се съобразява с възрастта на детето/децата, привързаността му към всеки един от родителите, тяхната жилищна и финансова възможност. Всеки един от съпрузите може да ангажира свидетели, с помощта на които да докаже своята теза по спорните въпроси, назначават се социални и психологически експертизи, в някои случаи в зависимост от възрастта на детето/ децата, те също могат да бъдат изслушани.

Ако дойде момент, в който смятате, че бракът ви е непоправимо разрушен и единственият път пред вас е разводът, не забравяйте юридическата максима, че "и най-лошото споразумение е по-добро от най-доброто съдебно решение". Защото в споразумението вие ще изразите вашите желания и договорки, а в съдебното решение съдията е този, който ще вземе решение вместо вас.

Настоящият материал е изготвен от екипа на адвокатско дружество "Митов § Партньори" и не представлява правна консултация. Целта на материала е да предостави обща информация и разяснения. За информация и консултация по конкретни правни въпроси потърсете контакт на https://kantora-mitov.com/.