Уеб базирана платформа ще проследява движението на продуктите за растителна защита от производителя или вносителя до крайния потребител на произведената продукция, съобщават от Министерството на земеделието.

Платформата ще бъде създадена и ще се поддържа от Българска агенция по безопасност на храните. Това предвижда проект на Наредбата за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита, която е публикувана за обществено обсъждане.

Целта е да се подобри проследяемостта и контрола върху произведените и внесените у нас пестициди, търговията с тях, употребата им в растителната защита и спазването на карантинните срокове.

Пчелари обвиняват БАБХ за липса на контрол върху пръскането с пестициди

Пчелари обвиняват БАБХ за липса на контрол върху пръскането с пестициди

Нормативно всичко било уредено, куцало изпълнението

В платформата ще се отразяват и проведените растителнозащитни мероприятия и торене.

Предлага се още при употребата на пестициди върху земеделски площи да се спазват отстояния от населените места в зависимост от посоката на вятъра и вида на използваната техника. Транспортиране на третирани семена да се извършва само в специални чували, които не се използват повторно, а обработването на семена за посев с препаратите да се извършва в специализирани обекти или на площадки с контролиран достъп. Забранява се нерегламентираното изхвърляне, изгаряне и депониране на празните опаковки от продуктите.

Земеделците и професионалните потребители на пестициди са длъжни да водят записи за употребата им, както и на биологични агенти и торове. Данните се вписват в "Дневник за проведените растителнозащитни мероприятия и торене" по образец, утвърден от изпълнителния директор и публикуван на интернет страницата на БАБХ. Дава се възможност Дневникът да се води както на хартиен, така и на електронен носител, като при необходимост земеделските стопани предоставят на контролните органи.

Земеделците трябва да изследват поне една растителна проба за остатъци от пестициди през текущата година непосредствено преди прибиране на реколтата. Продукцията се прибира след изтичането на карантинния срок, посочен на етикета на вложения продукт.

Ревизоро очаква до 2 години да изрине старите пестициди у нас

Ревизоро очаква до 2 години да изрине старите пестициди у нас

През последния месец са събрани над 50 тона