Марица Първомай", "Харманлийска река" и "Язовир Ивайловград" са новите зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000 в област Хасково.

Те са обявени като защитени с цел опазване на дивите птици и техните местообитания, съобщи haskovoinfo.

На територията на тези зони се забранява премахването на характеристики на ландшафта, като синори, единични или групи от дървета при ползването на земеделските гори като такива. Не се разрешава залесяването на ливадите, пасищата и мерите, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения. 

Най-голяма от трите нови защитени зони е "Язовир Ивайловград".

Площта й надхвърля 169 хил. декара. В границите на "Марица Първомай", с площ от 115 130 декара, са включени землища от три области - Пловдивска, Хасковска и Старозагорска. Най-малката зона е "Харманлийска река", която е разположена върху близо 49 хил.  декара.  

С тези три нови защитени зони на територията на РИОСВ - Хасково приключва процедурата по обявяване на девет от общо десетте зони от националната мрежа НАТУРА 2000. Последната защитена зона е "Сакар".