Сдружението за електронни комуникации (СЕК) и Комисията за защита на потребителите (КЗП) сключиха днес споразумение за сътрудничество и съвместна дейност. То бе официално подписано от Теодор Захов, председател на Управителния съвет на СЕК, и от Дамян Лазаров, председател на Комисията за защита на потребителите.

Основната цел на бъдещото партньорство е осигуряване на ефективна потребителска защита, както при надзора на пазара, така и при постъпване на сигнали, жалби и рекламации.

Като представител на алтернативните телеком компании в страната Сдружението за електронни комуникации съдейства за развитие на свободната конкуренция в телекомуникационния пазар и либерализация на сектора в страната. По този начин СЕК допринася за още по-добра и ефективна защита на интересите на потребителите и подобряване на телекомуникацинните услуги.

Сдружението за електронни комуникации и Комисията за защита на потребителите ще си сътрудничат чрез взаимно предоставяне на експерти, включително и в работни групи за разглеждане на проблеми, свързани с пазара на стоки и услуги. Експертите ще дават становища по конкретни казуси във връзка с постъпили сигнали и жалби от потребители.

Със сключването на споразумението Комисията за защита на потребителите поема ангажимент да оказва съдействие на СЕК чрез предоставянето на съществуваща информация и становища по тълкуването на разпоредби на Закона за защита на потребителя. Сдружението за електронни комуникации от своя страна ще сътрудничи на КЗП в предоставянето на съгласувано мнение на членовете си по проекти на нормативни актове, в случай, че бъдат поискани от Комисията.

СЕК и КЗП ще си партнират още и в организирането на съвместни мероприятия, както и при отпечатването и разпространението на съвместни издания по проблеми в обсега на тяхната дейност.