Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени решение на тричленен състав на съда, с което бе отхвърлена жалбата на Фондация „Програма за достъп до информация" за следенето в Мрежата, се съобщава на официалния сайт на ВАС.

Съдът отмени чл. 5 от Наредба № 40/07.01.2008 г. за категориите данни и реда, по който се съхраняват и предоставят от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за нуждите на националната сигурност и за разкриване на престъпления, издадена от МВР и председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС).

Решението подлежи на обнародване в „Държавен вестник" и в отменената част влиза в сила от деня на обнародването.

Според съда, чл. 5 от наредбата противоречи на нормата на чл. 8 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ), според която всеки има право на зачитане на неговия личен и семеен живот, на неговото жилище и тайната на неговата кореспонденция, а намесата на държавните власти в ползването на това право е недопустима. 

Съдът е категоричен, че националните правни норми следва да съблюдават това правило и да въвеждат разбираеми и ясно формулирани основания, както за достъпа до данни от личния живот на гражданите, така и за процедурата за тяхното получаване.

 В чл. 5 от наредбата липсва яснота по отношение гарантиране правото на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния живот на гражданите, което обуславя противоречието на нормата с чл. 8 от ЕКПЧ, с текстове от Директива 2006/24/ЕО, с чл. 32 и чл. 34 от Конституцията, отбелязва в мотивите си Върховният административен съд.