Работодателите видяха особено съвпадение между предприетите законодателни действия на Министерството на туризма с действията на депутати от управляващото мнозинство, подкрепени от транспортното министерство. В транспортния отрасъл сме свидетели на опит за създаване на Българска автомобилна камара със задължително членство.

Това вече стана причина за бурни протести, пише до министъра на туризма Николина Ангелкова председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев.

Повод за писмото му е публикуван за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

Дали това е координирана политика на управляващото мнозинство и на правителството или става дума просто за съвпадение на два лошо обмислени акта, пита Велев.

От името на работодателите той уверява, че: "Не можем да гарантираме, че непохватното боравене с тази материя няма да доведе до протести и в туризма".

В откритото писмо до Ангелкова от АИКБ правят аналогия между оттегления проектозакон за Автомобилна камара и Националния туристически регистър, в който вписванията на "Национални туристически сдружения", както и критериите за представителност на национално равнище, и редът за установяване на тяхното изпълнение се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на туризма.

"В чл. 51а, ал. 3 се визира изрично изискване едно туристическо сдружение по чл. 48, ал. 1, т. 3-5 да членува само в едно национално туристическо сдружение. Това нормативно решение е пряко нарушение на чл. 3 от Конвенция № 87 на Международната организация на труда, ратифицирана и задължителна за спазване от страна на България. Не съществува изрично ограничение едно физическо лице - търговец или юридическо лице да участва в повече от едно сдружение. Подобно ограничение би могло да се уреди единствено с устройствения акт на сдружението, но не и с национален нормативен акт. Допустимият текст, който предлагаме е:

"В случаите, когато едно туристическо сдружение членува в две или повече национални туристически сдружения, при установяване на членския състав, с оглед наличието на критериите за представителност, то се включва в списъка на тази организация, на която е дало изрично пълномощно да я представлява", изтъква несъгласието си председателят на АИКБ Васил Велев.

Той цитира и друго предложение, според което "Националното туристическо сдружение се вписва в Националния туристически регистър със заповед на министър на туризма, ако отговаря едновременно на следните изисквания: 1. обединява не по-малко от една трета от всички сдружения от съответния вид
2. определено е като организация за осъществяване на дейност в обществена полза по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел; 3. отговаря на изискванията на наредбата по чл. 51а, ал. 4.", пише Велев.

От АИКБ искат да се изяснят критериите за създаване на сдружение. Националното туристическо сдружение не следва да е определено като организация за осъществяване на дейност в обществена полза по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, защото целта му е да защитава интересите на членовете си.

Предвид критерия за определяне на национална представителност на туристическите сдружения, а именно - да обединява не по-малко от една трета от всички сдружения от съответния вид, това предполага създаването на най-малко две сдружения, пишат работодателите.

"В тази връзка недоумение буди текстът, който предвижда, че когато две или повече национални туристически сдружения от съответния вид по чл. 48, ал. 2, които изпълняват критериите по наредбата по чл. 51а, ал. 4 за признаване за представително на национално равнище, се определя сдружението, в което общият брой на членовете на всички сдружения, членуващи в него, е по-голям.
Това решение е пряко нарушение на чл. 3 от Конвенция № 87 на Международната организация на труда, ратифицирана и задължителна за спазване от страна на България. След като съответното сдружение отговаря на изискванията, предвидени в закона, няма правно основание то да не бъде признато за представително", оспорват предолжението на МТ от АИКБ.

По друго предложение те смятат, че Министерство на туризма излиза от компетенциите си и се намества в дейности, които са същностна функция на Транспортно министерство, пишат от АИКБ.

Предложенията за "подобряване състоянието на транспортното обслужване" и "организиране на транспортна схема през туристическия сезон" са регламентирани в Регламент 1370/ЕО, ЗАвП, и редица нормативни актове, регулиращи обществения превоз на пътници.

Министерство на туризма чрез своите органи би могло да прави предложения до МТИТС, респективно до кметовете на общини, но компетентността относно транспортното обслужване и създаването на транспортните схеми е изцяло от компетентността на общинските, областните и републиканската транспортни комисии, регламентирани от ЗАвП и Наредба № 2 от 15.03.2002 г. на МТИТС и съответните институции, на които са подчинени - кмет, общински съвет, областен управител и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, мотивират се подробно работодателите.

От АИКБ посочват и противоречието между опитите от Министерството на туризма да въвеждат собствени критерии за представителност на сдруженията и Кодекса на труда, допълват работодателите.