Европейската комисия въвежда годишни доклади за върховенството на закона в ЕС, се казва в съобщение на Комисията.

Целта е утвърждаване на принципите на правовата държава чрез повишена осведоменост, годишен мониторингов цикъл и по-ефективно прилагане.

Проучване на общественото мнение на Евробарометър, оповестено днес, показва, че повече от 80 % от гражданите отдават голямо значение на зачитането на върховенството на закона, и смятат, че то трябва да бъде подобрено. 89 % от гражданите смятат, че върховенството на закона трябва да се зачита във всички други държави членки на ЕС.

"Днес решихме да увеличим още инструментариума си, с който да популяризираме, защитаваме и прилагаме върховенството на закона", обяви заместник-председателят на Комисията Франс Тимерманс.

Комисията представя конкретни инициативи, групирани около 3 стълба: насърчаване на култура на върховенството на закона; предотвратяване на проблеми, свързани с върховенството на закона; и ефективно реагиране при нарушения на върховенството на закона.

За да насърчи обща култура в областта на върховенството на закона в Европа, Комисията ще предприеме действия във връзка с идеята за целева ежегодна проява за диалог с гражданското общество. Тя ще използва в пълна степен възможностите за финансиране, за да даде възможност на заинтересованите страни, включително на гражданското общество, да промотират принципите на правовата държава, и ще създаде специална комуникационна стратегия относно върховенството на закона. Комисията ще засили сътрудничеството си със Съвета на Европа и други международни организации, както и със съдебните мрежи и националните парламенти. Комисията призовава Европейския парламент, Съвета и държавите членки да участват пълноценно в този процес.

За да предотврати появяването на проблеми, свързани с върховенството на закона, Комисията реши да създаде цикъл за преглед на принципите на правовата държава, включващ годишен доклад за върховенството на закона, който обхваща всички държави членки на ЕС. Тази допълнителна система ще спомогне за ранно откриване на възникващи проблеми в областта на върховенството на закона, където и да се появят. Комисията ще задълбочи своя мониторинг по събитията, засягащи върховенството на закона и приканва всички държави членки да участват във взаимния обмен на информация и диалог, включително чрез мрежа от национални звена за контакт. Годишният доклад следва да бъде съпроводен от целенасочени последващи действия на Парламента и на Съвета. Също така, Комисията ще доразвие информационното табло на ЕС в областта на правосъдието и ще засили диалога с другите институции на ЕС, държавите членки, европейските политически партии и заинтересовани страни.

За ефективна обща реакция при нарушения на върховенството на закона Комисията ще продължи да използва в пълна степен своите правомощия за правоприлагане, ако мерките за ранно откриване и предотвратяване не са ефективни. Комисията ще предприеме стратегически подход към производствата за установяване на нарушение, като завежда дела пред Съда на Европейския съюз, когато е необходимо. С оглед на чувствителността на тези случаи, Комисията ще поиска временни мерки и гледане на делата по бързо производство, когато това е необходимо. Комисията също така конструктивно ще подкрепя държавите членки за намаляване на напрежението и разрешаване на проблемите, свързани с върховенството на закона, за трайно възстановяване на стабилността. В допълнение Комисията призовава Европейския парламент и Съвета да обмислят колективен подход към управлението на случаи по член 7 от ДЕС с ясни процедурни правила.

Резултатите от разпространено днес проучване на общественото мнение на Евробарометър показват, че гражданите отдават голямо значение на зачитането на принципите на правовата държава:

над 8 от 10 граждани заявяват, че ефективната съдебна защита от независими съдилища, равенството пред закона и задълбоченото разследване и наказателно преследване на корупцията са важни за тях.

над 8 от 10 граждани заявяват, че върховенството на закона трябва да се зачита във всички други държави членки.

над 80 % от гражданите на ЕС се изказват в подкрепа на подобрения по отношение на ключови принципи на правовата държава.

мнозинството от гражданите (56 %) не се чувстват достатъчно информирани за състоянието на принципите на правовата държава.

Проучването на Евробарометър показва силна подкрепа за ролята на медиите и гражданското общество в търсенето на отчетност на властимащите, като над 8 от 10 души считат, че е важно медиите и гражданското общество да могат да функционират свободно и критикуват правителството без риск от сплашване.