Европейската комисия призовава за действия за закрила на сезонните работници в ЕС в контекста на пандемията от коронавирус.

Тя предоставя насоки за националните органи, инспекциите по труда и социалните партньори, за да се гарантират правата и безопасността на сезонните работници.

От ЕК посочват, че трансграничните сезонни работници се ползват с широк набор от права, но поради временния характер на тяхната работа могат по-лесно да станат жертва на несигурни условия на труд. В някои случаи подобни проблеми могат да увеличат риска от клъстери на коронавируса, предупреждават от Комисията.

Насоките на ЕК в това отношения обхващат редица аспекти, като: правото на сезонните работници да работят в държава — членка на ЕС, независимо от това дали са граждани на ЕС или идват от държава извън ЕС; подходящите условия на живот и труд, включително физическото дистанциране и подходящите хигиенни мерки; ясното информиране на работниците за техните права; недекларирания труд; социалното осигуряване.

МВнР призова сезонните работници да не пътуват

МВнР призова сезонните работници да не пътуват

Те са предпочитани в чужбина...

На национално равнище се призовава страните да гарантират Насоките на ЕК включват конкретни препоръки за дейностите, които трябва да се предприемат на национално равнище или на равнището на ЕС: призив към държавите членки да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират достойни условия на труд и живот на сезонните работници; призив към държавите членки да повишат осведомеността относно изискванията за безопасни и здравословни условия на труд, които засягат сезонните работници, като помагат на работодателите да прилагат съответните правни изисквания и да предоставят ясна информация на работниците на език, който разбират; призив към държавите членки да предоставят практически насоки на по-малките дружества; искане държавите членки да засилят инспекциите на място, за да се гарантира правилното прилагане на правилата за здравословни и безопасни условия на труд за сезонните работници.

Комисията е планирала редица действия за повишаване на защитата на правата на сезонните работници, сред които: проучване, с което се събират данни относно сезонната работа в рамките на ЕС и се определят основните предизвикателства, включително във връзка с възлагането на договори за подизпълнение; проучване във връзка с високорисковите професии, включително сезонните работници; кампания за повишаване на осведомеността, насочена към секторите, в които сезонната работа се използва в по-голяма степен; изслушване на европейските социални партньори относно сезонните работници.