Евродепутатите се заемат с двойните стандарти при храните и други нехранителни продукти, съобщават от законодателния орган.

Днес Европейският парламент отправи препоръка за приемане на редица мерки, които да бъдат приложени на ниво на ЕС и на национално ниво за справяне с проблема с двойните стандарти.

Тестове и проучвания, проведени в няколко държави членки, предимно от Централна и Източна Европа, доказват, че съществуват различия в състава на продукти, рекламирани и разпространявани с една и съща марка, с привидно идентична опаковка, което е в ущърб на потребителите.

Тези различия са открити не само в състава на хранителни продукти, но често и в нехранителни продукти като препарати, козметика, тоалетни принадлежности и продукти, предназначени за бебета.

Ако дадена фирма разпространява даден продукт в различни държави на ЕС, но съставът се различава между държавите, то продуктът не трябва да има същата опаковка и да бъде рекламиран по идентичен начин, отбелязват евродепутатите.

Те призовават да се приемат няколко мерки:

‒ бързо трансгранично сътрудничество и обмен на данни, включително обмен във връзка с потенциално несъответстващи продукти и информация относно възможни нелоялни практики, между националните органи за защита на потребителите и органите в областта на храните, сдруженията на потребителите и Комисията;

‒ обща методология за тестове за събиране на достоверни и сравними доказателства, които да спомагат за установяване колко сериозни и широкоразпространени са практиките за разлики в качеството;

‒ резултатите трябва да бъдат публично достъпни в база данни и анализирани на най-ранната възможна дата, но не по-късно от края на 2018 г.

Като приветстваха предложението на Комисията от април 2018 г. "Нов търговски механизъм за потребителите", което изменя Директивата за нелоялните търговски практики, евродепутатите същевременно отбелязаха, че се нуждаят от допълнителни разяснения.

"Резултатът от законодателния процес трябва да бъде ясна дефиниция за това какво може да се счита за двоен стандарт и как трябва да се оценява и как да се процедира при всеки отделен случай", коментираха евродепутатите.

Според законодателния орган "регионалните потребителски предпочитания не трябва да се използват като извинение за понижаване на качеството или за предлагането на различно качество на различни пазари". Допълва се, че производителите могат да предлагат различни продукти с различни съставки и качество в ЕС въз основа на обосновани съображения, при условие че напълно зачитат законодателството на ЕС.

Евродепутатите приканват производителите да разгледат възможността за добавяне на лого на опаковките, което да показва, че съдържанието и качеството на даден продукт на дадена марка е еднакъв в различните държави членки.

"Потребителите в ЕС се оплакват, че нямат достъп до същото качество, когато купуват маркови продукти. Двойните стандарти на продукти подкопават доверието на гражданите в справедливото функциониране на вътрешния пазар на ЕС и следователно е необходимо да се разработи решение на равнище ЕС за справяне с проблема", коментира докладчик Олга Сехналова (С&Д, Чехия).

По думите на Момчил Неков (С&Д, България) "крайно време е "продуктовата дискриминация" спрямо милионите европейци от Централна и Източна Европа да спре. Крайно време е Съюзът да постави всички европейци под общ знаменател".

Неков е убеден, че "няма да има "Европа на две скорости", когато няма двоен стандарт срещу различните европейски граждани."

Ева Майдел (ЕНП, България) коментира, че "двойните стандарти на продуктите в Европа не подронват доверието в самата марка, а по-скоро в Европейската общност и доколко сме способни да осигурим равно третиране на нашите граждани в целия Съюз...Не трябва да забравяме, че второто качество стоки не създава второ качество европейци, а само второ качество Европа."

Емил Радев (ЕНП, България) вярва, че днешното гласуване на доклада относно разликите в качеството на някои продукти е много важно за България, но и за държавите от Източна и Централна Европа, които ежедневно се сблъскват с двойните стандарти.

Филиз Хюсменова (АЛДЕ, България) коментира, че "въпросът за храната и здравето на европейските граждани не търпи компромиси".

Предложенията са част от незаконодателна резолюция, изготвена от Олга Сехналова, която беше одобрена с 464 гласа "за", 69 гласа "против" и 17 "въздържал се".

Новото законодателно предложение, което изменя Директивата за нелоялни търговски практики (докладчик Даниел Далтон (ЕКР, Великобритания), се очаква да се гласува в Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите през ноември.