20 държави постигнаха политическо съгласие за създаване на нова Европейска прокуратура чрез засилено сътрудничество, съобщава Европейската комисия.

Сред страните е и България.

Необходимо е Европейският парламент да даде своето съгласие.

След като новият орган бъде въведен, независимите европейски прокурори ще разполагат с правомощия да провеждат разследвания и да повдигат и поддържат обвинения за престъпления, засягащи бюджета на Съюза, като корупция или измами със средства на ЕС или трансгранични измами с ДДС.

Европейската прокуратура ще бъде солиден, независим и ефикасен орган, специализиран в борбата с финансовите престъпления в целия ЕС.

"Измамите, засягащи бюджета на ЕС, не се толерират. Всеки цент от този бюджет трябва да бъде похарчен в полза на европейските граждани", заяви Гюнтер Йотингер, комисар по въпросите на бюджета и човешките ресурси.

"Създавайки една солидна, независима и ефикасна Европейска прокуратура, ние засилваме усилията си да защитим парите на данъкоплатците, като осигуряваме европейски подход спрямо разследването и наказателното преследване на престъпленията, засягащи бюджета на Съюза. Това ще бъде сериозно допълнение към вече съществуващите средства на равнището на Съюза, а именно Европейската служба за борба с измамите, която работи в областта на административните разследвания", добави той.

"Работихме усилено, за да убедим колкото се може повече държави членки да подкрепят проекта и съм много доволна, че в създаването на Европейската прокуратура ще участват 20 от тях. Това е голямо постижение, което гарантира, че Европейската прокуратура ще бъде ефикасна още от първия ден, в който започне да функционира", каза от своя страна Вера Йоурова, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете.

"Днес е добър ден за европейския данъкоплатец. Европейската прокуратура ще допълва важната работа, извършвана от Евроюст — агенцията на ЕС, работеща в областта на наказателното правосъдие — и ще даде възможност агенцията да посвети повече ресурси на борбата с тероризма, трафика на хора или други престъпления", поясни тя.

В съобщение Съветът на ЕС отбелязва, че офисът ще бъде в Люксембург. Прокуратурата ще започне да действа най-рано три години след приключването на процедурата.

Досега 18 държави са се обединили по въпроса: Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Германия, Гърция, Испания, Финландия, Франция, Латвия, Литва, Люксембург, Португалия, Румъния, Словения и Словакия.

Други две държави, Италия и Австрия, изразиха намерение да се присъединят.

Останалите страни членки могат да се присъединят по всяко време.