Публикуваме без редакторска намеса обръщението на Национален инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система към българския учител. Комитетът е един от най-активните в настояването си за въвеждане на видеонаблюдение в детските градини и училища.

Уважаеми директори на детски ясли, градини и училища, уважаеми учители,

Ние, от Национален граждански инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система, заявяваме, че инициативата, предложенията, които сме внесли в Народното събрание, и протестите против насилието над деца НЕ са против учителското съсловие като цяло. Категорично осъждаме всякакви опити за демонизиране на инициативата и представянето й като зло за българското образование и за българския учител.

За съжаление, сме свидетели на тенденциозни опити за фокусиране на общественото внимание основно върху предложението за видеонаблюдение в детските ясли, детските градини и училищата. То е продиктувано от родителската тревога след случаите на насилие и агресия както от страна на учители към деца, така и между деца, а също така и на ученици и родители към учители.

С това писмо бихме искали да насочите вниманието си към останалите 13 предложения, които са резултат от съвместна работа с родители, учители, директори, психолози, юристи и др.

 1. Въвеждане на мандатност на началниците и директорите в системата на образованието, включително на директорите на детски ясли, градини и училища (В предложението е заложена възможност за преизбиране. Считаме, че това ще създаде необходимата мотивация за по-отговорно изпълнение на задълженията)
 2. Въвеждане на методика за подбор на всички постоянни и временни ръководители и служители в системата на образованието.
 3. Въвеждане на периодични тестове и събеседвания за определяне на състоянието на всеки един служител в детските ясли, градини и училища (и осигуряване при необходимост на адекватна психологическа подкрепа на педагогическия и непедагогическия персонал).
 4. Създаване на независима комисия за цялостен надзор на системата на образованието, в чиито правомощия да бъде включено и налагане на наказание дисциплинарно уволнение при безспорно установяване на наличие на насилие, независимо от какъв характер, от страна на служител в детски ясли, детска градина или училище.
 5. Осигуряване на адекватен брой специалисти, като психолози, логопеди, педагози, социални работници и други, във всички детски ясли, градини и училища.
 6. Промяна на целия адаптационен модел при първоначалното постъпване и при смяна на детски ясли, градини и училища (връщане на възможността родител да присъства в периода на адаптация с цел да се изгради връзка на доверие между персонала, родителя и детето и да се намали стреса за всички страни).
 7. Въвеждане на периодични, ефективни, задължителни обучения на служителите в детските ясли, градини и училища (практически насочени обучения, които да осигурят достъп на тези служители до иновативни подходи при работата с деца в предучилищна или училищна възраст; тренинги и практики за овладяване на стреса; обучения за разпознаване и реагиране при агресия и др.)
 8. За всяко дете със СОП да бъде осигурен помощен персонал.
 9. Да се разреши на родителите при желание и възможност да подпомагат в ежедневните дейности от чисто битов характер детските ясли, градини и училища.
 10. В детските ясли и градини телевизията и интернет да бъдат използвани единствено с учебна цел.
 11. Гъвкаво и адекватно финансиране в системата на образованието във всички аспекти (отпадане на делегираните бюджети; увеличаване на финансирането за системата на образованието до 6,5% от БВП до 2021г.; повишаване на учителските заплати до над средната работна заплата за страната)
 12. Оптимизиране на процедурата за учредяване на учителски синдикати.
 13. Други мерки за повишаване на качеството на образователната система (тук се включват мерки като: право на ранно пенсиониране и творчески отпуск за всички педагози, помощник-педагози и възпитатели; намаляване на броя на децата в група и съответно учениците в клас; засилване на сутрешния медицински контрол в яслите и детските градини; преразглеждане на рецептурниците, по които се приготвя храната в яслите, детските градини и училищните столове)

Смятаме, че тези мерки биха решили голяма част от сегашните проблеми и биха спомогнали за това деца, учители и родители да си взаимодействат успешно, безпрепятствено и в спокойна обстановка.

Ние сме ЗА българския учител! НО осъждаме тези, които по един или друг начин не спазват Етичния кодекс за работа с деца. Смятаме, че подобни кадри петнят гилдията и нямат място в системата на образованието.

Като родители, ние ясно осъзнаваме своята отговорност за изграждането на позитивна връзка между децата, учителите и училищната институция като цяло. Изразяваме готовност да положим основите на съвместни усилия за връщане на взаимното уважение, доверието и комуникацията между ученици, родители и учители, с което желаем категорично да отхвърлим твърденията, че родителите са абдикирали от отговорността си и че единствено изискват от учителите!

Заявяваме, че ще продължим с граждански инициативи, ще търсим диалог и трайни решения на всички управленски нива за по-добри условия на труд, осигуряване на достатъчно допълнителни специалисти (психолози, логопеди, ресурсни учители, дефектолози) във всяко учебно заведение и адекватно заплащане за отговорния труд на българския учител.

Подаваме ръка за диалог и сътрудничество и искаме заедно да дадем нов живот на образователната система!

С уважение: Национален граждански инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система!