Правителството одобри освобождаването от такси на студенти първокрусници, избрали специалности с очакван недостиг на пазара на труда.

Става въпрос за първокурсници, приети през учебната 2020/2021 година. Списъкът на професионални направления и защитени специалности ще обхване 4476 студенти в първи курс на предстоящата академична година.

Политиката на държавата е насочена към ограничаване разрастването на неефективните професионални направления и специалности и стимулиране на виеше образование, което да отговори на изискванията и потребностите на реалната икономика и пазара на труда.