БСК предлага мярката 60/40 да влезе в Бюджет 2021 година. В позицията си отправена до зам.-председателя на министерския съвет Мариана Николова и министъра на труда и социалната политика Деница Сачева, Българска стопанска камара (БСК) предлагат през 2021 г. средства от фонд "Безработица" на Държавното обществено осигуряване да могат да се разходват и за мерки, свързани със заетостта, при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

БСК подкрепят удължаването на мярката 60/40 и предлагат да се включи в Закона за бюджета на ДОО за 2021 г. (ЗБДОО) съответната разпоредба.

Те предлагат месец юли да се запази като начален месец за изплащане на компенсации по реда на това постановление, доколкото към момента не е определен краен срок за кандидатстване. По този начин ще се позволи на работодатели да подават заявления и след 1 октомври, касаещи периода юли-септември 2020 г.

От Българска стопанска камара предлага да се обсъди възможност за заплащаме на по-ниско от определеното възнаграждение с ПМС 151 за изплащане на помощта. По-ниският размер може да бъде деклариран от работодателя със заявлението за получаване на компенсация.

Да се даде възможност за кандидатстване за помощ за новоназначени работници за позиция от щатното разписание на компанията, лицето на която е отговаряло на условията за получаване на помощ, но към настоящия период не работи вече за компанията по причини, независещи от работодателя. Помощта не може да надвишава получаваното брутно възнаграждение за позицията.

Компенсации по мярката 60/40 се изплащали с половин година закъснение

Компенсации по мярката 60/40 се изплащали с половин година закъснение

Държавата спестила между 200 и 600 млн. лв. от мярката

Да се намали с 1/2 срокът на задължението за запазване на заетостта на служителите след периода, за който е ползвана помощ. Предложението е от изключителна важност за сектор "Туризъм", предвид сезонния характер на заетостта.

Да се разреши кандидатстване за помощ и за месец, в който продажбите не реализират определения спад в ПМС 151, в случай че кумулативно за последните 3 (три) месеца дружеството изпълнява съответните условия.

Предложените промени ще улеснят едновременно работодателите и прилагащите държавни органи, и ще създадат сигурност у работниците за запазване на тяхната заетост, посочват те в позицията си.