Да се преосмислят постановки в проекта за НРД и алгоритмите на Клинични пътеки (КП) към него, искат от Националното сдружение на частните болници.

Лекарският съюз доволен от Рамковия договор

Лекарският съюз доволен от Рамковия договор

Грозев не е оторизиран да взима отношение по въпроса с проф. Плочев

Водени от загриженост за осигуряването на качествено и достъпно здравеопазване в свое становище сдружението предлага да се променят следните постановки:

1. Неефективните към момента алгоритмите на КП, въпреки липсата на повечето Медицински стандарти по отношение на: броя на лекарите, броя на лекарите със специалност и лекарите с удостоверения за допълнителни умения; наличието на задължителни структури. Мотивите са, че алгоритмите на КП залагат количествени изисквания, които са в ущърб на качеството. В НРД да останат само качествените критерии и да отпаднат количествените, искат от частните болници.

2. По отношение бюджетите на болниците НСЧБ предлага да се премахнат лимитите на всички нива, както и тези на РЗОК. Мотивите са, че надлимитната дейност на болниците годишно е достигала до 53 милиона и при сегашните близо три пъти повече средства за болнична помощ стават ненужни.

3. Ограничаването броя на леглата, по които се изпълнява дейността в съчетание със задължителения престой по Клинични пътеки създава ограничения, съизмерими с финансовото лимитиране според сдружението. Те предлагат договорите да се сключват по броя на общите леглата, залегнали в правилниците на лечебните заведения.

4. Задължителният престой по Клинични пътеки се явява допълнителен лимит на лечебните заведения. Той води до ограничен достъп, излишна заетост на легла, което често налага изписването на пациенти преди да е завършило лечението им за сметка на такива, които заемат легла, без това е да е наложително.

5. По отношение на изискванията за задължително оборудване считаме, че оборудването, с което разполага лечебното заведение трябва да отговаря на нуждите му и да зависи от основния принцип на конкуренцията - повишаване качеството на услугата.

6. Сдружението е против да се налагат ненужни и нерагламентирани другаде възрастови ограничения. В повечето случаи изискването за операция на пациенти до 18 години е да има назначен на постоянен трудов договор специалист - педиатър. Смятаме, че за една консултация с такъв специалист не е нужно той да е в трудовоправни отношения с лечебното заведение, особено когато те са малка част от общия брой по съответната КП.

7. НСЧБ е против изискванията за брой специалисти с удостоверения за извършване на дейности, подписани от точно определен човек. Убедени сме, че регламентът да се признава само подписа на няколко души е корупционен при условие, че нормативно е уредено кой може да издава такива документи.

8. Частните болници са против извършването на ненужни изследвания по време на лечение на болните. Същите трябва да са следствие на клинична преценка и медицинска целесъобразност, а не нормативно определени.

9. Относно Чл. 344. (12) Случаите на АПр "Предсрочно изпълнение на дейностите по КП ..." (АПр № 99) се заплащат до 5% от всички отчетени случаи на КП от същото лечебно заведение. Въвеждането на такова правило в новия НРД, би ограничило по изкуствен път - при пълно спазване правилата за изпълнение, болниците да не могат да отчитат действително изработените КП с АПР за предсрочно изпълнение, и би ги ощетило незаконосъобразно, изтъкват от сдружението.

10. Относно чл. 325а. Създава се неяснота кой може да насочва утвърждава и отпуска лекарствените средства. Лекарите от частните болници предлагат в текста да се запише изрично, че "предписването се извършва от изпълнителите на съответната КП и АПр, от лечебните заведения за БМП и КОЦ, а протоколите се издават от комисиите по чл. 325, ал. 1."

Сдружението на частните болници се надява, че властимащите ще направят необходимото, за да защитят интересите на пациентите и изпълнителите на болнична помощ да бъдат защитени в максимална степен чрез изготвяне на нов, справедлив и ефективен Национален рамков договор.

По тяхно мнение промените ще улеснят избора и достъпността за пациента, ще повишат качеството на медицинските услуги на по-ниска себестойност.

Касата с правила за разплащане с болниците до приемане на НРД 2018 г.

Касата с правила за разплащане с болниците до приемане на НРД 2018 г.

До 1 април 2018 г. болниците ще могат да прехвърлят средства за следващия месец