Според синдикат „Образование“ при настоящата финансова организация в сферата на Образованието новият закон няма да влезе в сила поне три години.

Припомняме, през 2008 г. в системата на образованието се въведоха делегираните бюджети.

Предимството на новата философия, децентрализираща образователната система, в сравнение със стария начин на централизирано финансиране /през бюджетите на общините/ е, че даде възможност за самостоятелно формиране на финансови политики на учебните звена. Промени се моделът на регулиране на труда, изработиха се вътрешни правила за работна заплата, чието разнообразие е толкова голямо, колкото са  разнообразни и интересите на изработилите ги в различните учебни звена, обясняват от синдиката, като подчертават положителните страни на тази система

Много ярък е контрастът между работещите учители в училища и техните колеги в детските градини, като последните имат разлика в заплати и допълнителни плащания повече от 200 лева. Причината за тази негативна тенденция е фактът, че детските градини нямат право на делегиран бюджет, регламентиран в ЗНП и ЗДБ.

От синдиката посочват обаче и редица недостатъци, като например че от образователно-възпитателна институция училището се превръща в търговско дружество; налагането на комерсиалната зависимост на възнагражденията от броя на учениците, което води и до опорочаване на основни учебно-възпитателни принципи.

Освен това не се акцентира върху качеството на учебния процес, а се фаворитизират количествени показатели, както и се руши  авторитетът на учителите, тъй като и учениците, и родителите спекулират със своята роля да формират училищния бюджет. Така възможността на учителите и директорите да възпитават, е сведена до нула.

Заплатите на учителите и директорите са в пряка зависимост само от броя на учениците и пренебрежимо малко от качеството на образователната услуга, спецификата на училището и географското положение.

Наличието на пряка дискриминация – различни стартови заплати за еднакви учителски и директорски длъжности в едно учебно заведение и в различните училища и детски градини, се припомня също от синдиката.

Невъзможност за кариерно развитие поради символичния финансов марж между кариерните длъжности на учителите.

Крайният резултат, според синдикат „Образование” е продължаващ отлив от професията, ниски заплати, слаба отговорност на общините. Липсва и стратегия за регулярно одитиране на разходваните публични средства, посочват още от синдиката.

От синдиката директно се обръщат с призив към образователния министър да въведе промени в системата на делегираните бюджети. „Гласът на българския учител и директор е за продължаване на делегираните бюджети, но с нова визия, която да гарантира финансова отговорност на държавата и общините към всяко българско училище, детска градина и обслужващо звено”, се казва в обръщението.

Ето и предложенията на синдикат „Образование”:

  • Незабавно прекратяване на зависимостта на учителски и директорски заплати от броя на учениците в учебното звено.
  • Определяне на еднакви начални основни заплати на учители и директори като не по-ниски от средната брутна работна заплата за страната /във връзка с приоритета образование/.
  • Определяне на възможен минимален брой ученици за съществуването на училище, като се гарантират еднакви основни заплати на всички учители и директори в учебното заведение. /Това е формула от Македония/.
  • Да се включат като допълнителни компоненти за формиране и разходване на делегираните бюджети:
  • Брой учители /възможен брой персонал към ученици и паралелки/;
  • Брой паралелки /възможен брой паралелки към брой ученици и брой класни стаи/;
  • Брой класни стаи, учебни кабинети, физкултурни салони, басейни и кътове за занимания по интереси, задължителни за учебната сграда;
  • Да се структурира буферен финансов фонд от целеви средства, който да възлиза на 10% от бюджета на всяко училище, за да даде възможност на директори и ръководствата да работят по национални и европейски проекти и извършват плащания през първата половина на годината. /преди получаване на целевите средства за транспорт, по НП „Оптимизация“ и др./.