Според научно изследване само 42% от българите са склонни да подкрепят интеграцията на бежанците. Това каза Ева Жечева-директор на дирекция "Права на детето" към омбудсмана на България, която взе участие в представянето на проекта "Регионален модел за овластяване на уязвими бежанци и мигранти, търсещи закрила в страната".

Според нея не се говори достатъчно за темата, свързана с бежанците. Ето и тук е ролята на омбудсмана, която може да повлия върху общественото мнение. Същевременно обществото сформира своето мнение на база страхове, което допринася по-трудната интеграция. Тоест важно е как се овластява даден проблем или група гора, как те са представени в обществото, а в случая доста често, те са представени негативно, каза още Жечева.

Според националния превантивен механизъм, който е част от функциите на омбудсмана, става ясно, че няма достатъчно място за бежанците при тяхното настаняване, не е подобрено междуинституционалното сътрудничество между социалните домове и дирекциите за социално подпомагане. Продължава порочната практика да се настаняват деца, като се записват към непознати възрастни. Друг проблем е липсата на кадрови специалисти и проблемът с езиковата бариера, посочи Жечева. Според нея, трябва да се обърне внимание на разпоредба на предоставянето на закрила. Близо 900 души са потърпевши от тази разпоредба и са с отнета закрила.

Центровете за бежанци у нас са заети на една трета

Центровете за бежанци у нас са заети на една трета

Страната ни разполага с 5160 места за настаняване

На първо място според Диана Димова, председател на УС на Фондация "Мисия криле" и водещ проекта, българите трябва да променят своята нагласа към бежанците, като това би спомогнало за тяхната интеграция.

Мисията на организацията е да подкрепя, насърчава и допринася за разгръщането на пълния потенциал на уязвими групи, а в конкретния случай бежанците. Основната цел е да насърчава личното и социално развитие на тези групи и общности на територията на страната, като подкрепи възстановяването на тези, които са преживели страдание, допринесе за тяхната равнопоставеност и разгръщане на възможностите им за благополучие. Целта на проекта е чрез информационни дейности и обучения, консултиране в правни процедури, социална подкрепа и психологическа помощ, търсещи, получили или с отказ от предоставяне на международна закрила лица, живеещи в региона на общините Харманли, Свиленград, Димитровград, Гълъбово, Стара Загора и Нова Загора, да получат подкрепа и да участват във взимането на важните решения за собствения си живот.

Във фокуса на проекта е и промяната на местния институционален климат, с цел постигане на приобщаващи местни политики, в които и бежанците и мигрантите са включени като активна страна в процеса на вземане на решения, касаещи живота им.