ИА "Главна инспекция по труда" сигнализира за покачване на злоупотреби на трудовия пазар по време на епидемична обстановка. В тази връзка ГИТ пояснява, че правата и на работещите, и на работодателите се гарантират в най-пълна степен само ако са договорени писмено в трудов договор, регистриран в Националната агенция за приходите.

Преди реално да започнат да полагат труд на работните си места, наетите лица трябва да получат задължително екземпляр от сключен трудов договор, подписан и от двете страни, копие от уведомлението, с което той е регистриран в НАП, и длъжностна характеристика. Липсата на регистрация на договора дава възможност на работодателя да не внася дължимите данъци и осигурителни вноски върху възнагражденията, от което работещите губят осигурителни права.

С издаден от НАП персонален идентификационен код всеки може да провери дали трудовият му договор е регистриран. Работодател, който използва недеклариран труд, подлежи на санкция от минимум 1500 лв. и възможностите му за участие в обществени поръчки е ограничено за срок от 3 години. Той няма право да допуска до работното място работник преди да е регистрирал в НАП трудовия договор с него.

Лекарите в Раднево не са получавали заплати от 6 месеца
Обновена

Лекарите в Раднево не са получавали заплати от 6 месеца

Общинската болница спря приема на пациенти

За да бъдат защитени в най-пълна степен правата им, работниците и служителите следва да не се съгласяват да работят при условия, договорени устно и да подават сигнали, докато още са на работните си места и може да бъде установено безспорно, че полагат труд. Честа практика е в Инспекцията по труда да постъпват сигнали от работници, които са работили без трудов договор и не им е платено, след като са освободени. В тези случаи контролните органи на Инспекцията по труда не могат да се възползват от правомощията си да обявят съществуване на трудовото правоотношение. Друга практика е при прекратяване на трудовото правоотношение да не се изплаща част от възнаграждението. В тези случаи Инспекцията по труда няма правомощия да залъжи работодателя да ги изплати.

На сайта на ИА ГИТ в рубриката "Административно обслужване" е публикувана подробна информация за начина на подаване на сигнали, като контролът е по-ефективен, ако те се подават, докато работещите могат да бъдат установени да полагат труд. При несъгласие с начина на упражняване на контрола от инспекторите по труда или при данни за корупционни практики и работодатели, и работещи могат да подадат сигнал в Главна инспекция по труда.