От Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" напомнят на търсещите работа да бъдат внимателни за своите права при започване на работа. Предупреждението на инспекцията е предвид стартиралото набиране на персонал за летния туристически сезон.

Те посочват, че преди да започнат работа, наетите лица трябва да изискат от работодателя някои основни документи - екземпляр от сключен трудов договор, подписан и от двете страни и копие от уведомлението, с което той се регистрира в НАП.

Работодателят няма право да допуска до работните места работници и служители, с които не е сключил и не е регистрирал в НАП писмен трудов договор. Липсата на регистрация дава възможност на работодателя да не внася дължимите данъци и осигурителни вноски върху възнагражденията, от което работещите губят осигурителни права.

С издаден от НАП персонален идентификационен код всеки може да провери дали трудовият му договор е регистриран.

Затвърждава се тенденцията в последните години работниците и служителите да подават сигнали за неизплатени трудови възнаграждения, които са договорени устно с работодателя. В тези случаи Инспекцията по труда няма правомощия да залъжи работодателя да ги изплати.

Друг специфичен момент при сезонната заетост касае оформянето на трудовата книжка. Според Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, трудовата книжка се съхранява от работника или служителя. В тридневен срок от постъпване на работа лицата трябва да я предоставят на работодателя за вписване на данни, който е длъжен веднага след това да я върне.

Важно е работещите да имат документ от работодателя, че са му предоставили книжката. Така при евентуално изгубване, ще могат да докажат, че вината за това е негова и той ще има задължение да изпълни процедурата по възстановяването й.