Депутатите окончателно дадоха правомощия на Комисията за защита на потребителите да разпорежда сваляне на онлайн съдържание в случаи на установяване на нелоялни практики от страна на електронни търговци.

Закона за защита на потребителите предвиждат засилено сътрудничество между институциите в държавите членки на ЕС. Въз основа на отправено писмено ще се издава решение за премахване на съдържание от онлайн интерфейс или за отправяне на ясно предупреждение до потребителите при достъпа им до онлайн интерфейса на търговеца, отговорен за нарушението.

Ако в тридневен срок от уведомяването търговецът не се съобрази с взетото решение, председателят на Комисията за защита на потребителите ще издава заповед, с която ще разпорежда на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и на доставчиците на хостинг услуги да премахнат, блокират или ограничат достъпа до онлайн интерфейса на нарушителя.

Решението ще се публикува на интернет страницата на КЗП в деня на издаването му и незабавно ще се уведомява търговецът, извършил нарушението, по реда, предвиден в Административнопроцесуалния кодекс.