Когато лихвите ти увеличават с незначителна част от процента, това трудно прави впечатление. Не трябва обаче да се забравя, че дълго време (години наред) лихвите по депозитите на населението намаляваха и се доближиха изключително плътно до нулата. Този процес продължаваше дори когато инфлацията започна бързо да нараства заради трайната тенденция на ръст на депозитите на населението и трудностите банките да пласират относително сигурно и доходоносно вливащата се по това направление ликвидност.

Сега, за втори месец поред лихвите по депозитите на населението нарастват, макар и незначително. Според лихвената статистика на БНБ за месец май при сектор домакинства "средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се повишава с 0.02 пр. п. (процентни пункта) до 0.12%, а по тези в евро - с 0.03 пр. п. до 0.11%. Средните лихвени проценти по овърнайтдепозитите в левове и в евро остават на нива от 0.00%. Средните лихвени проценти по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро се запазват на нива от 0.13% и 0.18%".

Все повече банкови депозити на гражданите намаляват

Все повече банкови депозити на гражданите намаляват

За три месеца има свиване на депозитите в групите от 200 хил. до 500 хил. лева

През април, отново според информацията на БНБ, ситуацията в този сектор бе следната: "средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове нараства с 0.03 пр. п. до 0.10%, а по тези в евро - с 0.01 пр. п. до 0.08%. Средните лихвени проценти по овърнайтдепозитите в левове и в евро остават на нива от 0.00%. Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро се запазват на нива от 0.13% и 0.18%."

Вижда се, че увеличението придобива постоянен профил. А ако то остане устойчиво и през следващите месеци, нищо чудно в началото на есента и средния лихвен процент по депозитите да нарасне. Това е важен детайл, тъй като според законовите разпоредби базовите лихвени проценти на банките за заеми за населението в национална валута - и жилищни и потребителски, се формират на основата на средния лихвен процент по депозитите в лева.

За момента при лихвите по кредити за граждани ситуацията е обичайната. Както съобщава БНБ "средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове намалява с 0.03 пр. п. до 7.81%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити - с 0.01 пр. п. 8.28%. При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент се понижава с 0.03 пр. п. до 2.54%, а ГПР - с 0.04 пр. п. до 2.78%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове се увеличава с 0.32 пр. п. до 3.21%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове на работодатели и самонаети лица се повишава с 0.13 пр. п. до 3.16%. През май 2022 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове спада с 0.08 пр. п. до 14.77%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове - с 0.02 пр. п. до 20.43%."

Спадът овладява все повече депозити на гражданите

Спадът овладява все повече депозити на гражданите

Спадът при малките депозити показва, че хората с по-ниски доходи изпитват все по-големи финансови затруднения, които ги карат да посягат на спестяванията си

При фирмите депозитите и в левове и в евро остават в отрицателната зона. През май 2022 г. в сравнение с април 2022 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет (ДДМ) в левове се понижава с 0.05 пр. п. до -0.54%, а по тези в евро - с 0.11 пр. п. до -0.17%. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро спадат с 0.01 пр. п. до -0.01%.", се казва в съобщението на БНБ.

Що се отнася до заемите за търговски дружества, средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се запазва на ниво от 2.87%, а по тези над 1 млн. евро намалява с 0.21 пр. п. до 1.96% през май 2022 г. Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се понижава с 0.02 пр. п. до 2.58%, а по кредитите над 1 млн. евро се повишава с 0.28 пр. п. до 2.19%. През май 2022 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове спада с 0.02 пр. п. до 2.34%, а по овърдрафта в евро - с 0.01 пр. п. до 1.77 процента.