Защита от бъдещи проблеми с Търговския регистър. За това се обяви омбудсманът Мая Манолова на брифинг в институцията.

Тя се срещна с част от адвокатите, които я сезираха с отворено писмо в петък с настояване да защити правата на гилдията и на клиентите им.

"Проведохме среща по искане на адвокати, като основната тема бе функционирането на Търговския регистър. Изцяло споделям тревогата им за липса на предвидимост в работата на длъжностните лица в администрацията на Агенцията по вписванията. Липсата на ясни недвусмислени правила, които да водят до непротиворечиви действия и практика от страна на държавните служители там дава почва за подозрения и опасения у гражданите и у адвокатите, че е налице злоупотреба с право. Става въпрос за постановяване на многобройни откази по искания за вписвания, за регистрация с една цел - събиране на допълнителни такси.", каза тя.

От Агенцията по вписванията отговориха на омбудсмана. В съобщението се казва, че от февруари Агенцията е предприела и вече реализира пакет от мерки за уеднаквяване на практиката на длъжностните лица по регистрация с цел редуциране броя на постановените незаконосъобразни откази.

Създаден и функционира отдел "Анализ, методология и организация", чиято основна функция и задача е събиране, синтезиране и анализ на информация относно постановени откази на длъжностни лица по регистрацията, както и на информация за постановени съдебни решения по обжалвани пред съда откази. На база извършените анализи, Агенцията по вписванията периодично изготвя предложения за изменение и допълнение на нормативни актове, свързани с дейността на длъжностните лица по регистрация.

Като част от пакета мерки е и създадения отдел "Административно - наказателна дейност", чиято функция е налагане на административни наказания и ангажиране на административно наказателна отговорност, включително и на длъжностните лица по регистрация, в случаите на неправомерно постановени откази или извършени вписвания.

От особено значение и с цел предотвратяване на порочни практики, от създаването на регистъра е въведен и принципът на случайно разпределяне на заявленията от информационната система на длъжностни лица по регистрацията. Същият принцип е въведен и по отношение на разпределяне на заявленията след дадени указания за отстраняване на нередности.

Статистиката показва спад в постановените откази от длъжностните лица по регистрация. За периода февруари-май 2019 г. те са 11873, като за сравнение за същия период през 2018 г. са постановени 13758 или 10% постановени откази от общия брой разгледани заявления. Важно е да се отбележи, че в посочените 10% едва около 5% се обжалват, като съда отменя около половината от обжалваните. Следва да се вземе предвид и противоречивата съдебна практика по идентични казуси. В този смисъл и за длъжностните лица по регистрация няма установен единен критерий за произнасяне по идентични заявления в лицето на съдебната практика.

В момента все още се наблюдават редица практики от страна на потребителите на услугите на Агенцията, затрудняващи регистьрното производство и водещи до постановяване на откази/указания, е установила Агенцията.

Подават се заявления за обявяване на годишен финансов отчет без приложен нито един документ с цел спазване на законоустановения срок за подаването им в регистъра и други подобни, се казва още в съобщението.

Търговският регистър тръгна предсрочно

Търговският регистър тръгна предсрочно

Предсрочният старт на регистъра е благодарение на максимално положените усилия

Манолова коментира по време на брифинга и други актуални теми.

Сред тях е противоречива съдебна практика по отношение обжалването на отказите до регистърните производства и гражданите са поставени в ситуацията на неведение в кои случаи ще получат регистрация на заявени от тях обстоятелства и в кои ще трябва да внасят още такси или в продължение на години да водят дела срещу постановени откази. Тя подчерта още, че не се възстановяват разноските по съдебни дела, водени срещу отказ на длъжностни лица, в случаите, в които този отказ е бил отменен, поради което гражданите търпят вреди.

"Адвокатите се оплакват от липса на уважение към гражданите и към тях в случаите, в които има временно преустановен достъп до Търговския регистър, без обяснение и предупреждение за сривовете, което много сериозно се отразява върху тяхната работа и върху интересите на гражданите, които са се обърнали за адвокатско представителство и защита", подчерта омбудсманът.

Сред другите посочени от гилдията проблеми е софтуерът на Търговския регистър, който дава непрекъснато "бъгове", достъпът до Имотния регистър от страна на адвокатите и електронното правосъдие.