Национална жилищна стратегия за строителството в гетата иска вицепремиерът Валери Симеонов. Той се аргументира с това, че проблемът с незаконните постройки продължава да е актуален.

Според вицепремиера съвместните усилия между институциите са от ключово значение за интеграцията на ромите, а финансовият ресурс за това трябва да се използва ефективно и да обхване всички секторни политики.

Коментарът си вицепремиерът Валери Симеонов направи по повод разгледания в парламента административен мониторингов доклад за интегриране на ромите за 2016

Вицепремиерът Валери Симеонов отчете, че усилията за равен достъп на ромите до отделни сфери продължават, но изрази недоволство, че все още са масови случаите на невладеене на български език. Затова и настоява за повече усилия в тази посока.

Симеонов похвали усилията на здравните медиатори в гетата. Недоволен е от ниската здравна култура на част от ромите, както и от все още недостатъчната заетост. Липсва интерес към търсенето на работа, смята Валери Симеонов.

Постигнатото до момента трябва да бъде продължено и развито, настоя обаче Валери Симеонов.

Нямало цигани без адресна регистрация в Асеновград

Нямало цигани без адресна регистрация в Асеновград

Открити са 120 незаконно постройки

Самият административен мониторингов доклад за интегриране на ромите за 2016 посочва, че интеграцията на ромите напредва. Докладът включва информацията, която е подадена от институциите, като се отчита напредъка по заложените мерки и дейности по шестте приоритета на Националната стратегия - образование, здравеопазване, заетост, жилищни условия, култура и медии, върховенство на закона и антидискриминация. Административният мониторингов доклад за 2016 г. е разделен на две части - информация, предоставена от държавните институции, и приложение, в което са залегнали областните стратегии и общински планове за действие към тези стратегии.

Напредък в сферата на образованието се отчита с: въведената целодневна организация на учебния ден за учениците от I до VII клас; гарантирането на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от малките населени места, включително чрез интеграция на ромски деца и ученици в етнически смесени детски градини и училища; осигуряването на условия за максимален обхват и ранна адаптация на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование, включително и на деца и ученици от ромски произход и др. За първи път в българското училище е въведен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. През 2016 г. в областта на здравеопазването значителен напредък е увеличаването на здравните медиатори, мобилните кабинети и обхвата на профилактичните прегледи сред ромското население, особено сред малките деца.

В областта на заетостта като успех се посочва мобилизирането на усилията на всички заинтересовани страни за активизиране на ромските общности по отношение на интеграцията на пазара на труда. Положителна практика е развитието на трудовите борси и трудовото медиаторство. Резултатът от подадената информация от съответните институции е, че интеграцията на ромите се включва във всички релевантни секторни политики като част от дългосрочната борба със социалното изключване и с проблемите, свързани с бедността. В този смисъл сериозен напредък е постигнатото по отношение на местните политики - общините припознават проблема и изготвят свои общински планове за действие в изпълнение на Националната стратегия.

Спречквания с роми в карловското село Слатина

Спречквания с роми в карловското село Слатина

Има двама задържани за побой

В доклада все пак се отчитат и известни трудности в интеграцията на ромите.

"Срещнатите предизвикателства и трудности относно незадоволителния обхват на профилактичните прегледи сред ромската общност са в резултат на: нередовни здравни осигуровки; липса на избор на семеен лекар; ниска грамотност и липса на здравна култура; липса на здравни медиатори за работа сред ромската общност; незадоволителни нагласи сред ромската общност за интегриране към общо профилактичните дейности за по-добро здраве", информира Борислав Борисов от здравната комисия в парламента.

Сериозен проблем представлява здравната неосигуреност сред ромското население, което ограничава достъпа до медицинска помощ, изтъкна той.

"Голям процент от ромите считат за здраве отсъствието на болест. Здравето се превръща в грижа само при наличието на симптоми и възпрепятстващи последствия, поради това понятието за превенция и профилактика на здравословното състояние почти напълно отсъства", информира Борисов.

МС интегрира ромите със стратегия до 2020 г.

МС интегрира ромите със стратегия до 2020 г.

Липсата на активност към търсене на работа и неграмотността са проблем

Наблюдават се редица положителни тенденции при интегрирането на ромите, като е необходимо осигуряването на повече национално финансиране за изпълнението на мерките от Плана за действие, подчерта той.

Общините започват все по-добре да планират, приоритизират и мониторират мерки и дейности за постигане на реални резултати. Проблем за интеграцията се оказва неравномерно покритие на географската територия на страната от работещите 215 медиатори в 115 общини и недостатъчно финансиране на обучението на нови медиатор.

Отчита се още затруднен достъп до здравна информация и ниска здравна култура у младите ромки, водещи до ранно забременяване и практическа реализация на принципа, че "децата не трябва да раждат деца".

Депутатите препоръчват засилване на ролята на трудовите медиатори в бюрата по труда за осигуряване на заетост на младите роми. И в ромската общност има антиваксинални нагласи. В бъдеще трябвало да се работи и в тази посока.

По време на дебата в пленарна зала Мануил Манев от ГЕРБ обяви, че фондации издавали речници на цигански, а това не води до интеграцията на малцинствата.

Иво Христов от БСП вижда в интеграцията елемент от националната сигурност на страната и цивилизационното бъдеще на страната. Грешни приоритети имало в идеите за интеграцията на ромите. Циганите били цивилизационно изключени от обществото преди 22-23 години. До тогава било интегрирани.
Гетата се превърнали в анклави на заплаха на националната сигурност. В Столипиново бил центърът на ислямския фундаментализъм у нас, според него.

В гетата имало бомба, която почвала да гърми. Циганското население е жертва на демонтажа на държавата, категоричен бе Христов. Когато имате проблем с циганите, имате проблем със себе си, предупреди червеният депутат. Циганите ще станат капсула за взривяване на държавата, смята Иво Христов.

ВАС връща каруците в Сливен

ВАС връща каруците в Сливен

Забраната противоречи на принципа на съразмерност, като се засягат права и законови интереси на граждани

Волен Сидеров се вдъхнови от думите на социалиста и му припомни, че от 20 години говорел за този проблем. Държавнически подход се искал за интеграцията на ромите.

Циганите са социални номади, какво е номад, това е онзи, който не прави нищо в околния свят и ползва наготово благата на природата, информира атакистът Станислав Станилов. Около 20% от ромите били интегрирани. В гетото те живеят в своя собствен свят, правата имат най-висока стойност, а задълженията нямат никаква стойност, за тях образованието няма стойност, продължи с анализите той.

Има понятие - социална генетика - от майчиното мляко нагоре, когато живееш в дадена среда, тя те оформя и ти не можеш да бъдеш променен, убеден е националистът. Това интеграция трябва да го забравите, трябва да намерим някакъв друг термин, призова Станислав Станилов.

Политическата коректност е мантра, допълни той. Безделието е коренът на всяко зло - морковът или тоягата, репресии дори, ако трябва, предлага като решение на интеграцията националистът. Ако морковът е 20 см, тоягата да е 2 м., настоява депутатът. Един ден тези огромни групи ще тръгнат да убиват, ще творят зло, те ще тръгнат да колят наред, ние спим, този доклад е приспивателен, констатира професорът.