Асоциацията на организациите на българските работодатели е против предложенията на Националното сдружение на общините за поредно отлагане на прилагането на новата основа за определяне на такса битови отпадъци.

Според АОБР се използва нерелевантен претекст, а именно забавяне на преброяването на населението.

Работодателите подчертават, че дори то да е било проведено в срок, резултатите от него биха могли да бъдат ползвани не по-рано от 12 месеца след приключването му, т.е. след средата на 2022 г.

Те посочват, че заради интензивната вътрешна и външна мобилност на населението валидността на данните е кратка и вероятно не надхвърля повече от един-два месеца. Поради това според АОБР данните не могат да бъдат използвани адекватно от общинските съвети при вземане на решения за определяне на такса битови отпадъци до следващото преброяване след 10 години, в съответствие с действащите процедури в ЕС. Относно жилищния фонд като предмет на наблюдение при преброяването те посочват, че тази информация няма практическо приложение за определянето на ТБО.

ЕК ни размаха пръст заради отлагането на принципа "замърсителят плаща"

ЕК ни размаха пръст заради отлагането на принципа "замърсителят плаща"

Законът за местните данъци и такси - приет 2015 г., отлаган до 2022 г.

В позицията се посочва, че актуалните данни от регистрацията на лицата по постоянен и настоящ адрес се отразяват в регистрите на населението и са достъпни за администрацията. Работодателите подчертават, че предвид предстоящите избори въпросните регистри е трябвало да са актуализирани, вкючително и за целите на формиране на ТБО.

От АОБР изтъкват, че след 1989 г. процедурите по функциониране на адресната регистрация у нас не се контролират ефективно от държавата.

Те напомнят, че принципът "замърсителят плаща" е бил приет в края на 2017 г., но практическото му прилагане е било отлагано неколкократно.

"Обсъжданото сега предложение на НСОРБ е за поредно отлагане, макар и с видоизменени мотиви. Очевидно е, че отлаганията са само средство за отмяна на справедливостта, прозрачността и контрола при събирането на ТБО", посочва се в становището.

БСК иска реално въвеждане на принципа "замърсителят плаща"

БСК иска реално въвеждане на принципа "замърсителят плаща"

Промените в Закона за местните данъци и такси са отложени за 2022 г.

Работодателите поясняват, че целта на прилагането на "замърсителят плаща" е работата да бъде извършена по най-ясния и справедлив начин, който се практикува във всички развити страни.

Те се противопоставят категорично на "манипулативното твърдение" от страна на общините, "че новата формула драстично ще завиши таксата на голяма част от домакинствата за сметка на бизнеса, който в момента поема основната тежест на плащанията".

С въвеждането на принципа "замърсителят плаща" всички физически и юридически лица ще бъдат стимулирани да събират разделно отпадъците, а това ще намали както количеството, така и дължимия размер на таксата за битови отпадъци, категорични са работодателите. Те настояват промяната на базата на определяне на таксата да бъде приложена в срок, без отлагане.

Областният управител на Кърджали ще обжалва в съда новите цени на такса смет

Областният управител на Кърджали ще обжалва в съда новите цени на такса смет

Очакваният приход по управление на отпадъците за тази година е близо 7 милиона лева