Специален закон ще регламентира дейността на независимите оценители, а досегашния лицензионен режим за тази дейност се отменя.

Дейността на независимите оценители ще се регулира от Камарата на независимите оценители, която ще ги регистрира и ще издава сертификат за правоспособност, както и ще извършва контрол на качеството на извършваните оценки.

Основните правомощия на Камарата ще бъдат да:

1. Организира и провежда изпитите за придобиване на правоспособност и получаване на сертификат за независим оценител;

2. Да регистрира независимите оценители и да поддържа публичен регистър;

3. Организира курсове за поддържане и повишаване на квалификацията на всички членове;

4. Разработва и утвърждава система за контрол и отчитане на резултатите от дейността на членовете;

5. Контролира спазването на този закон и кодекса на професионалната етика.

Независимите оценители ще могат да правят оценки на недвижими имоти, недвижими имоти с културно-историческа значимост, машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, на финансови активи и финансови институции, на произведения на изкуството - недвижими паметници на културата.

Според законопроекта, одобрен от правителството, „предмет на оценка са само обектите, оценяеми в пари".

В законопроекта е разписано и че в случаите на виновно неизпълнение на задълженията по Закона и кодекса за професионална етика, независимите оценители ще получават наказание, което варира от порицание до заличаване на регистрацията и отнемане на сертификата.