Правителството определи Силвия Инджова - директор на "Национален фонд" в Министерството на финансите, за национален ръководител и ръководител на разплащателния орган за средствата по предприсъединителните програми на ЕС.

Националният ръководител отговаря за финансовото управление на средствата по ФАР и САПАРД, съобщи БТВ.
Той осигурява спазването на процедурите, европейското и националното законодателство, отнасящо се до изпълнението, отчитането и финансовото управление, както и функционирането на подходяща система за отчетност и информация.

Ръководителят на разплащателния орган отговаря за сертифицирането на разходите по проектите по Кохезионния фонд пред ЕК и за осигуряването на средства от помощта на проектите при спазване на нормативни и административни правила и процедури.