Три язовира са с намален обем под 50%, но яз. "Студена" не е сред тях. С цел икономия на вода са намалени част от заявките за напояване, като е поставено условие, разрешените количества да бъдат използвани по изготвен график за подаване на водни маси.

Язовири, които се използват за питейно битово водоснабдяване и са със завирен обем под 50% от общия им обем към края на месец май са "Асеновец", "Ястребино" и "Тича", като яз. "Студена" не е сред тях.

Припомняме, че на 1 май министърът на околната среда и водите Емил Димитров утвърди графика за използване на водите от комплексните и значими язовири за май 2020 г. като МОСВ ограничи ползването на водата на язовирите "Студена", "Тича", "Асеновец", "Дяково" и "Ястребино".

Снимка 482013

Източник: МОСВ

Според данни към 3 юни 2020 г. на министерството на околната среда и водите (МОСВ) яз. "Студена" е запълнен на 69,55%.

Същевременно нощният режим на водата в Перник все още продължава да е факт. Перничани имат вода от 6:00 ч. сутринта до 22 часа вечер.

От друга страна МОСВ прогнозира голям приток на вода за контролирано освобождаване на обем чрез деривации, ВЕЦ или основен изпускател.

В графика за месец юни "Искър" с процент на запълване 82% и предприятие "Язовири и каскади" са предупредени да имат готовност, в случай на голям приток и високи води, за изпускане на обеми, в съответствие с аварийния план, което експлоатира ВЕЦ "Пасарел" и ВЕЦ "Кокаляне"- за плавно сработване на обемите.

Изграждат нов водопровод в Перник

Изграждат нов водопровод в Перник

Финансирането е по линия на отпуснатите 35 млн. лв. за справяне с водната криза

Тези действия е необходимо да се извършват съобразно проводимостта и текущата възможност за провеждане на количествата в участъка от бент Панчарево до Нови Искър. В тази връзка се разрешава планирано използване на всички облекчителни съоръжения, като при необходимост графикът може да бъде изменен

Данните за другите язовири показват са:

Язовир "Асеновец" е с процент на запълване 40,71% от общия обем.

Данните на язовир "Ястребино" показват 28,44% на запълване. Анализите към момента показват, че в случай, че се разрешава по 1,0 млн. м 3 за напояване през месеците юни, юли и август 2020 г. и при нулев приток, в края на месец август обемът в язовира ще достигне минимума за питейно-битово водоснабдяване - 12,2 млн. м 3 и месец септември ще бъде под него.

Променят графика за ползване на три язовира през месец май
Обновена

Променят графика за ползване на три язовира през месец май

"Тича", "Тополница" и "Домлян". Проверяват теч от язовир "Тича"

Язовир "Тича" с процент на запълване 49,96% от общия обем - постъпващият в язовира приток продължава да бъде значително по-малък от разхода, поради което ползването от язовира е редуцирано, като заявките на ВиК Шумен и ВиК Търговище са намалени в съответствие с реално използваните през предходните месеци водни количества.

За язовир "Дяково" е с процент на запълване 72,25% от общия обем - разрешени са заявените количества от ползвателите, включително промишлено водоснабдяване и напояване. Предприетите през изминалите 3 месеца съвместни действия с "Напоителни системи" ЕАД доведоха до акумулиране на водни количества, както за питейно-битовото водоснабдяване, така също и за останалите цели. За язовир "Камчия".