Експерти на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) от столицата и на Регионалната инспекция в Пловдив са направили съвместна извънредна проверка на централата за биогаз в с. Труд на 27 февруари.

По време на проверката централата е работила с нормален режим и пълно натоварване, изтъкват от компанията "Билд Инвест Сит" ЕООД, която стопанисва централата.

При извършения обход на площадката експертите са установили, че зареждането на течната торова маса става директно, с гъвкава връзка от транспортиращите автомобили, направо във ферментаторите. Перколатната вана за смесване на суровини не се използва и е покрита, е записано в протокола от проверката.

Има ли замърсяване при село Труд?

Има ли замърсяване при село Труд?

Според РИОСВ - реката е чиста, няма миризми

Извършен е обход на западната страна на централата по поречието на р. Пясъчник, за да се установи наличието на миризми от производствената дейност. Такива не са били установени, се посочва още в протокола.

Дружеството е закупило собствен газ анализатор за измерване на емисиите на кислород, азотни оксиди, въглероден диоксид, серен диоксид, сероводород от ауспуха на двигателя с вътрешно горене. Операторът има договор със специализирана фирма за предаване на отпадъците и изпълнява мерките от въведената в предприятието Система за управление на околната среда, отбелязват експертите.

Преди седмица беше открит огромен излив на фекални води от тръба, намираща се на 50 метра по права линия от инсталацията. РИОСВ-Пловдив провери сигнала и установи, че става въпрос за непречистени битово-фекални отпадни води, които се изливат нерегламентирано в защитената р. Пясъчник. Около заустването има отложени утайки и се усеща неприятна миризма, констатираха инспекторите. Село Труд няма изградена пречиствателна станция и цялостна канализационна система.

Вчера Европейската комисия отправи критики към България за политиките ѝ за опазване на околната среда и най-вече за качеството на въздуха. Известно е, че основните замърсители на въздуха са отоплителните средства на твърдо гориво, нерегламентираните сметища и животновъдните обекти. В специален доклад по темата се посочва, че България е хармонизирала законодателството, но не прилага екологичните норми. Комисията посочва необходимостта страната ни да намали замърсяването на въздуха и поставя акцент върху реновирането на ВиК мрежите в населените места, особено в частта на отпадните води. Другата сфера, която комисията ще следи, е управление на защитените зони в Натура 2000.