Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви хронограмата със сроковете за различните дейности, свързани с парламентарните избори на 2 април.

Още утре, 3 февруари, ЦИК трябва да определи условията и реда за образуване на избирателни секции в чужбина, включително реда и организацията за гласуване на български граждани извън страната, като изпрати информация на Министерството на външните работи (МВнР).

До 5 февруари трябва да се поиска съгласието на приемащата държава за разкриване на избирателни секции и провеждането на изборите. До края на същия ден ЦИК определя броя на мандатите за всеки многомандатен изборен район.

До 12 февруари ЦИК следва да публикува списък с номерата и адресите на избирателните секции в изборните райони и с броя на избирателите в тях.

До 17 ч. на 15.02 партиите и коалициите подават заявление в ЦИК за регистрация за участие в изборите, като още на същия ден ЦИК ги регистрира.

Отново до 17 ч. на 20 февруари инициативните комитети следва да подадат заявление за регистрация пред Районните избирателни комисии (РИК) и в същия ден те биват регистрирани.

До 17ч. на 28.02 партиите, коалициите и инициативните комитети правят предложения до РИК за регистрация на кандидатски листи.

На 1 март Централната избирателна комисия тегли жребий за поредните номера на партиите и коалициите в бюлетината и ги обявява.

На следващия ден ЦИК утвърждава техническия образец и защитата на бюлетината.

От 00:00 ч. на 03 март се слага началото на предизборната кампания, която е определена да приключи в 24.00 ч. на 31 март.

До 7 март всеки българин извън страната, който има право и желае да гласува, заявява това чрез писмено заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК. Не по-късно от 7 март се назначават секционните избирателни комисии (СИК), а на 20 март извън страната.

До 11 март ЦИК следва да определи местата в държавите, в които ще се образуват секции, както и техния брой.

До 14 март избирателните секции в чужбина се образуват със заповед на ръководителя на посолството или консулството.

До 18 март всеки избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник или чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Избирателите с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват това в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния или настоящия им адрес.

На 2 април гласуването започва в 7.00 ч. и приключва в 20.00 ч., но не по-късно от 21.00 ч., когато пред секцията има негласували избиратели. В чужбина гласуването започва в 7.00 ч. и приключва в 20.00 ч.