Върховна административна прокуратура продължава да упражнява надзор за законност върху дейността на общините в страната..

Към момента ВАП е установила 88 общински наредби, съдържащи текстове, противоречащи на Конституцията и законите.

ВАП проверява заповедите на МОСВ за казуса "Калиакра"

ВАП проверява заповедите на МОСВ за казуса "Калиакра"

За въведените забрани на територията на защитена зона "Комплекс Калиакра"

В общинските наредби незаконосъобразно са въведени ограничения по отношение на физически и юридически лица, имащи задължения към общината. В повечето случаи във въпросните наредби са въведени правила, които не допускат до участие в търг или конкурс кандидати, които са неизправна страна по договор с общината или дължат суми на съответната община за данъци, такси или други публични задължения, в противоречие с Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД).

В други общински наредби пък е забранено на лица, които са участвали в предходен търг или конкурс, спечелили са го и са се отказали от сключване на договор с общината да участват отново.

ВАП оспорва Правилника за устройството и дейност на РИОСВ

ВАП оспорва Правилника за устройството и дейност на РИОСВ

Дава се възможност РИОСВ да се представляват освен от назначения директор и от длъжностно лице, овластено от министъра

След проверките от ВАП са изготвени 15 протеста до съответните административни съдилища за отмяна на норми от общинските наредби.

Доводите на Прокуратурата са, че атакуваните текстове противоречат на принципите на свободна стопанска инициатива, реда за установяване и събиране на публични вземания, както и на всички законови разпоредби, регламентиращи реда и условията за упражняване на "дейности" на територията на съответната община.