Продължава да нараства показателят за средната възраст на населението в България, като в момента той се е спрял на 41.8 години.

По данни на НСИ тенденцията на остаряване на населението се изразява и в промените на неговата основна възрастова структура. Към края на 2009 г. населението в трудоспособна възраст е 63.1% от цялото население на страната, което е с близо 32 000 души по-малко спрямо 2008 г. Намалява населението и в останалите две възрастови групи.

Процесът на остаряване на населението е характерен не само за България, но и за по-голямата част от страните в ЕС. С еднакъв относителен дял на населението на 65 и повече години, освен България са и страни като Австрия, Белгия, Естония, Латвия, Португалия и Швеция.

Сериозен демографски проблем за страната ни е изключително ниският относителен дял на населението до 14 години - 13.4%.

Това показват анализите на предварителните данни за населението и демографските процеси през 2009 г. на НСИ. Докладът беше представен от председателят на НСИ Марияна Коцева и Йордан Калчев.  

Статистиката от миналата година вижте тук...

Остротата на посочения проблем обаче се допълва и от коефициента на демографско заместване.

На всеки 100 души, които излизат от населението в трудоспособна възраст през 2001 г., тяхното заместване се е осъщетвявало от по-голям брой млади хора - 124 души.
След 2008 г. това съотношение е обратно - 100 души излизащи от трудоспособна възраст са замествани от 91, а през 2009 г. вече от 82 души.
Това показва, че в страната вече настъпва стагнация по отношение на подмладяването и развитието на трудоспособното население.

Към момента постоянното население в България е 7 563 710 души, което е с 42 841 души (0.6%) по-малко в сравнение с 2008 г. От общия брой мъжете са 3 659 311, а жените са 3 904 399.

В края на 2009 г. в градовете живее 71.4% от населението на страната, а в селата 28.6%, като това разпределение е резултат от естествено и механично движение на населението, както и от обявяването на селата Черноморец и Ахелой за градове и присъединяването на селата Банево и Ветрен към Бургас.

Негативните демографски тенденции продължават, въпреки че статистиката отчита нарастване на броя на ражданията в страната и повишаването на равнището на раждаемостта.
През изминалата 2009 г. са регистрирани 81 572 родени деца. От тях 80 956 или 99.2% са живородени. Броят родените момчета е 41 312 или с 1 668 по-голям от този на момичета - 39 644, или на 1 000 момчета се падат 960 момичета. Мъртвородените деца са 616.

Увеличение на раждаемостта е регистрирана и в градовете, и в селата, но като цяло родените в градовете са повече, което е логично след като там живеят и повече млади хора.

Увеличаването на раждаемостта се дължи според спеицалистите предимно на отложени раждания, въпреки че броят на жените във фертилна възраст намалява

През 2009 година се отчита най-високата стойност на плодовитостта (1.48) след 1991 г., когато този коефициент е бил 1.65 деца. И през 2009 г. се увеличава средната възраст на жените при раждане на първо дете (25.6 г.) и сключване на първи брак (26.4 г.). През 1994 г. тя е била съответно 22.0 и 22.5 години, а през 2001 г. - 23.8 и 24.8 години.

През 2009 г. са регистрирани най-голям брой многоплодни раждания от 1960 г. досега - 1 220 раждания.

От 1991 - 1992 г. започна да се формира тенденция на увеличаване на относителния дял на извънбрачните раждания. Техният относителен дял непрекъснато нараства от 18.5% през 1992 г. той достига 42.1% през 2001 и 51.1% през 2008 година.
За 2009 г. броят на родените извънбрачни деца е 43 251, или 53.4%. За 66.0% от извънбрачните раждания са регистрирани данни за бащата.

От всички родените деца през 2009 г за 18.2% бащата не е посочен. В сравнение с предишната година този относителен дял е нараснал с 0.4%.

В общата смъртност на населението през 2009 г. се наблюдава намаление спрямо предходната година. Броят на умрелите лица е 108 068 души и е с 2 455 по-малък от този през 2008 г., а коефициентът на обща смъртност (14.2‰) е намалял с 0.3%.
Смъртността продължава да бъде по-висока при мъжете (15.5‰) отколкото при жените (13.1‰) и по-висока в селата (20.1‰) отколкото в градовете (11.9‰).

В сравнение с европейските страни равнището на общата смъртност на населението в България е доста по-високо.

Продължава формираната тенденция след 1997 г. на намаляване на детската смъртност. През 2009 г. в страната са умрели 729 деца на възраст до една година. В сравнение с предходната година техният брой е по-голям с 61 деца.