31 154 дела за извършени престъпления са приключили през 2018 г. От тях 10 176 са завършили с ефективни присъди, 14 989 - с условни, 794 - с оправдателни, 295 - с прекратяване, а 4 900 - с освобождаване от наказание. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Според статистиката, престъпления се извършват от по-младите хора. На-много са общоопасните престъпления (катастрофи, наркотици), следвани от кражби. През 2018 г. са осъдени 98 души за 89 убийства (довършени и опити). Над 200 души са осъдени за разврат и престъпления срещу личността.

Ето и данните:

С ефективни и условни присъди са приключили делата за 25 165 извършени престъпления, което е с 5.9% по-малко в сравнение с 2017 година. От всички престъпления, завършили с осъждане, 12 781 (50.8%) са извършени през 2018 г., 7 772 (30.9%) - през 2017 г., а 4 612 (18.3%) - през предходни години. 

През 2018 г. обвиняеми са били 30 007 души.

От тях с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 9 663 лица, или 32.2% от общия брой на обвиняемите;

условно осъдени са 14 310 лица (47.7%);

освободени от наказателна отговорност са 5 011 лица (16.7%);

оправдани са 718 обвиняеми лица (2.4%);

прекратени са делата на 305 лица (1.0%).

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2018 г. е 23 973, което е със 7.1% по-малко в сравнение с 2017 година.

Осъдените непълнолетни лица (14 - 17 години) са 999, или 4.2% от всички, получили присъди.

През 2018 г. коефициентът на криминална активност е 395 на 100 000 души от хората, които могат да носят наказателна отговорност. Коефициентът намалява с 6.2% в сравнение с 2017 година.

Най-висок е коефициентът на криминална активност за възрастовата група 18 - 24 години - 1 127 осъдени на 100 000 души от съответното население.

При по-възрастните хора намалява криминалната активност. При хората на възраст 50 и повече години той е 117 на 100 000 души от населението в тази възрастова група.

Коефициентът на криминална активност на непълнолетните лица е 400 на 100 000 души от населението, като най-висок е за лицата на възраст 17 години - 661 на 100 000 души от населението на тази възраст.

През 2018 г. най-много са общоопасните престъпления - 13 065, или 51.9% от общия брой на престъпленията, завършили с осъдителни присъди. Осъдените за извършването на този вид престъпления са 11 736, или 49.0% от общия брой на осъдените лица.

В сравнение с предходната година през 2018 г. се увеличават както на броя на престъпленията (с 1.8%), така и на броя на осъдените лица (с 1.3%).

В структурата на общоопасните престъпления най-голям е броят на престъпленията по транспорта и съобщенията - 10 108, или 77.4% от общия им брой. За извършването им са осъдени 9 250 лица, или 78.8% от осъдените за извършени общоопасни престъпления.

Престъпленията, свързани с наркотици, през 2018 г. са 2 360, а наказаните за тях лица са 1 963.

Откриха над 10 кг наркотици при спецакция в столичен квартал

Откриха над 10 кг наркотици при спецакция в столичен квартал

Задържан е 50-годишен мъж

На второ място от осъдителните присъди са за престъпления против собствеността. С осъдителна присъда са приключили делата за 4 951 извършени престъпления (19.7% от всички, завършили с осъждане). Това е с 13.0% по-малко в сравнение с предходната година. Осъдените лица са 5 579, или 23.3% от общия брой на осъдените през 2018 година.

Най-разпространени са кражбите на имущество. Това са 64.5% от този вид престъпления против собствеността и 12.7% от всички осъдителни присъди. С осъдителна присъда са приключили делата за 3 193 извършени кражби, а осъдените за тях лица са 3 802.

Грабежите са сред най-тежките престъпления против собствеността - през 2018 г. за 539 грабежа са осъдени 641 лица.

За извършени 515 измами са осъдени 525 лица. Това е 9.4% от всички осъдени за престъпления против собствеността.

През 2018 г. осъдителни присъди са получили 1 307 извършители на престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции. Това е 5.2% от всички наказани престъпления. За извършването им са осъдени 1 280 лица, или 5.3% от общия брой на осъдените лица

Близо 98 000 лева за обезщетения за забавено правосъдие отпуска МС

Близо 98 000 лева за обезщетения за забавено правосъдие отпуска МС

Те са за периода от 1 октомври до 5 декември 2018 г.

Най-разпространеното престъпление е незаконното преминаване на държавната граница. За 617 нарушения на държавната граница са осъдени 666 лица, или съответно 47.2% от престъпленията и 52.0% от осъдените за престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции. В сравнение с 2017 г. е регистриран спад с 23.9% на престъпленията, завършили с осъждане, и с 25.8% на осъдените лица за извършването на този вид престъпления.

За 58 каналджийски операции са осъдени 81 души. Това е 6.3% от наказаните за престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции.

През 2018 г. с осъдителна присъда са приключили делата за 1 797 извършени престъпления против стопанството. Това са 7.1% от общия брой на наказаните престъпления. За каналджийство са осъдени 1 767 души, или 7.4% от всички осъдени.

Над 1 млн. лв. платени за забавено правосъдие за две години

Над 1 млн. лв. платени за забавено правосъдие за две години

Основните проблеми са натовареността на магистралите

През 2018 г. са наказани 1 690 престъпления против личността (6.7% от всички престъпления, завършили с осъждане). За извършването им са осъдени 1 444 души, или 6.0% от общия брой на лицата с влезли в сила присъди през годината.

Сред престъпленията против личността най-много са причинените телесни повреди. С осъдителна присъда са завършили 730 дела. Броят на осъдените за извършването на този вид престъпления е 700. Това е 48.5% от общия брой на осъдените за извършени престъпления против личността.

С изключително висока обществена опасност сред престъпленията против личността са умишлените убийства. С осъдителни присъди са завършили делата за 89 убийства (довършени и опити), като за извършването им са осъдени 98 лица.

С осъждане са приключили 255 наказателни дела за разврат, а осъдените по тях са 208.

Наказаните през 2018 г. изнасилвания (довършени и опити) са 63, като за тях са осъдени 65 извършители.

Държавата изплаща над 140 хил. лв. на пострадали от забавено правосъдие

Държавата изплаща над 140 хил. лв. на пострадали от забавено правосъдие

Заявления срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт се подават в Инспектората към ВСС

За трафик на хора с осъдителни присъди са завършили 112 наказателни дела. Осъдените лица за този вид престъпления са 43.

Осъдени лица за други видове престъпления

През 2018 г. са осъдени за извършването на:

документни престъпления - 785 души (3.3% от всички осъдени);

престъпления против брака, семейството и младежта - 585 души (2.4%);

престъпления против реда и общественото спокойствие - 539 души (2.2%);

престъпления против правата на гражданите - 157 души (0.7%);

за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система са осъдени 94 души (0.4%).

Броят на осъдените мъже е 21 951, или 91.6% от всички осъдени лица. Най-голям е делът на мъжете с влязла в сила присъда във възрастовата група 30 - 39 години - 27.2% от общия брой на осъдените мъже.

Осъдените жени са 2 022 (8.4%).

Коефициентът на криминална активност на мъжете е 751 на 100 000 души от наказателноотговорните мъже, а на осъдените жени - 64 на 100 000 души от съответното население.

В структурата на осъдените лица по наложени наказания най-голям е относителният дял на лишените от свобода. През 2018 г. те са 19 615, или 81.8% от общия брой на осъдените лица. Най-висок е относителният дял на лишените от свобода за срок до 6 месеца (54.4% от всички осъдени на лишаване от свобода), следвани от лишените от свобода за срок от 6 месеца до 1 година - 28.0%.

Наказанието пробация е наложено на 2 960 лица (12.3% от всички осъдени), глоба - на 1 221 лица (5.1%), а обществено порицание - на 175 лица. На доживотен затвор са осъдени двама. 

Почти 26 г. гледали дело за реституция на земя

Почти 26 г. гледали дело за реституция на земя

Накрая прехвърлили делото във ВКС