172 наредби на общински съвети, които противоречат на нормативни актове от по-висок ранг - Конституция, Закон за местните данъци и такси /ЗМДТ/, Закон за нормативните актове и др. е установила Върховна административна прокуратура.

Прокуратурата е направила проверка по реда на надзора за законност на подзаконови актове, които определят местни такси и цени на услуги.

Разкрити са случаи на освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозван.

В други подзаконови актове, таксите за ползване на детски градини се поставя не въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата /такъв е регламентът на чл.7, ал.1 ЗМДТ/, а според имущественото състояние на членовете на семейството на детето, което представлява пряка дискриминация по признак "имуществено състояние" /забранена с чл.4, ал.1 от Закона за защита от дискриминация/.

Налице са разпоредби, приети от местни органи на власт, с които се "санкционира" ползването на имот, деклариран като неизползван, с глоба в размер на годишната такса за сметосъбиране и сметоизвозване, като този размер се избира по усмотрение на общинския съвет /напр., трикратен - Карнобат, петкратен - Суворово/ в нарушение на компетентността, предоставена с чл.9 ЗМДТ.

Установени са общини, в които ползването на предоставяните услуги, е поставено в зависимост от заплащане на дължими суми към общината. Това е в противоречие с нормата на чл.6, ал.1 ЗМДТ, регламентираща т. нар. "задължителни услуги" и с реда за събиране на публични общински вземания, установен в ЗМДТ и в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

От ВАП са намерени норми, с които се изисква заплащане на такси за услуги, чието изпълнение така или иначе е правно задължение на местния орган на власт. За идентична дейност не се дължи такса, ако инициативата за извършването ѝ е служебна и се заплаща и е по искане на гражданин или организация. С подобно процедиране се накърнява и конституционният принцип за равноправие, който включва еднакво третиране на гражданите от държавната /вкл. местната/ власт.

В хода на проверките са констатирани разпоредби, с които се предвижда заплащане на т. нар. "депозитна такса". С нея общините се домогват да гарантират разходи за извършване на бъдеща дейност, без въобще да е сигурно, че такава ще последва.

Открити са и наредби на общински съвети, с които се регламентират административни нарушения, скрепени със санкции, макар че материята е уредена на законово ниво със ЗМДТ и не се включва във възможностите, делегирани на местния орган на власт. Налице са дори случаи на въвеждане на санкции, различни от законовите.

От ВАП са установени норми, които продължават да налагат заплащане на такси, въпреки че правните основания за това са елиминирани след изменения в Закона за подземните богатства. И обратно, предвижда се недължимост на такса въпреки че нормативни промени - напр., в Закона за ветеринарномедицинската дейност изискват заплащане за съответната услуга.

Към настоящия момент са подадени 43 протести до административните съдилища.

Ефектът от проверката се вижда в предприетите мерки за отстраняване на незаконосъобразните административни тежести за граждани и организации, вкл. и на задължения за заплащане на такси, а, от друга страна, за спазване на закона чрез осигуряване на събиране на изискуеми вземания от общините.

Проверката на ВАП продължава.