5403 разрешения за използване на специални разузнавателни средства (СРС) са издадени през 2018 г. от съдилищата - апелативни, окръжни и военни. Получените веществени доказателства са 1172 бр. Това гласи Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2018 г., съобщиха от ВКС.

През 2017 г. са дадени 4701 разрешения, а изготвените и получени веществени доказателства са 1214 бр., през 2016 г. - 4888 дадени разрешения и 1146 бр. получени веществени доказателсвта.

Движението на делата за всички съдилища (без ВКС) през 2018 г. са:

- висящи в началото на годината - 105 748 бр. (при 101 101 бр. през 2017 г.);

- постъпили - 555 528 бр. (при 581 029 бр. през 2017 г.);

- дела за разглеждане - 661 276 бр. (при 682 130 бр. през 2017 г.);

- свършени дела - 544 404 бр. (при 573 289 през 2017 г.);

- свършени в 3-месечен срок - 456 791 бр., т. е. 83,9% от всички (при 485 042 бр. или 84,61% през 2017 г.);

- дела със съдебен акт по същество - 462 810 бр. (при 493 812 бр. през 2017 г.);

- прекратени производства - 81 594 бр. (при 79 477 бр. през 2017 г.);

- висящи дела в края на годината - 116 872 бр. (при 108 841 бр. през 2017 г.).

Бойко Рашков вън от Бюрото за СРС

Бойко Рашков вън от Бюрото за СРС

Председател на Бюрото стана Пламен Иванов, заместник - Илко Желязков

Общият брой дела за разглеждане от всички съдилища (без ВКС) през 2018 г. е намален с 20 854 бр. спрямо 2017 година, но натовареността на съдиите продължава да е висока и неравномерна.

Въпреки, че столичните съдилища са най-натоварени за 2018 г. има увеличение само с една щатна бройка спрямо 2017 г. В останалите районни съдилища броят на съдиите е увелен спрямо 2017 г. с 4 щатни бройки, пише в доклада.

Неравномерна е натовареността на съдилищата в страната. През 2018 г. има по-слабо постъпление на дела. Към 1 януари 2018 г. несвършените дела, останали за разглеждане и решаване през годината, са 4024. За сравнение 4260 са били делата през 2017 г. и 3952 бр. през 2016 г.

Постъпилите дела през 2018 г. са 9483 бр. (през 2017 г. те са 9758 бр., а през 2016 г. са 10 135 бр.), т. е. общият брой на делата за разглеждане през изминалата година е 13 507 бр. (при 14 018 бр. през 2017 г. и 14 087 бр. през 2016 г.).

"Дори при това намаление в сравнение с предишната година на делата за разглеждане от ВКС, количеството им продължава да е извън стандартите за нормална натовареност на най-висшата съдебна инстанция на фона на ангажимента на върховните съдии да изпълняват същевременно другото си изключително важно конституционно задължение - уеднаквяването на съдебната практика", пише председателят на ВКС Лозан Панов.

Главна прокуратура: Ниската натовареност затвори прокуратурата в Чепеларе

Главна прокуратура: Ниската натовареност затвори прокуратурата в Чепеларе

Затварят още 10 районни прокуратури

Съдиите на ВКС през 2018 г. са решили общо 9145 бр. дела, като през 2017 г. те са 9802 бр., а през 2016 г. са 9902 бр.

Останалите несвършени към 31 декември 2018 г. дела са 4181 бр. (при 4024 бр. през 2017 г. и 4276 бр. през 2016 г.), т. е. в края на периода несвършените дела са повече от тези към 1 януари 2018 г. (4024 бр.).

Според изводите в документа е необходимо и през 2019 г. да продължат усилията, насочени към по-бързо решаване на делата. "Само по този начин ще можем да отбележим трайно и реално изпълнение на изискването на чл. 6, т. 1 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи за разглеждане на делата в разумен срок.". Това е причината да продължава въведеното през 2015 г. от ръководството на съда постоянно наблюдение върху забавените актове, обясняват от

ВКС.

Посоченият непопулярен, но ефективен подход, е отбелязан изрично в изключително обективния и позитивен доклад на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС), изготвен след извършената през 2018 г. първа комплексна планова проверка и тематична проверка за дейността на Наказателната колегия на ВКС за периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2017 г.

Определиха критериите за натовареността на прокурорите и следователите

Определиха критериите за натовареността на прокурорите и следователите

Както и за атестирането на съдиите

Като мярка за спазване на разумен срок, председателят на ВКС е издавал заповеди, с които е задължавал заместник-председателите на ВКС и председателите на колегии в определен срок да представят писмен доклад за необявените съдебни актове по делата. Те трябва да обявят и причините, довели до забавеното им изготвяне. Председателят на ВКС е определял срок, в който съдиите да изготвят съдебните актове, се казва в доклада. Другите изводи на ИВСС също са позитивни и са цитирани в Годишния доклад за дейността на ВКС през 2018 г., отчитат от съда.

Очаква се да бъдат обявени резултатите от започналата през 2018 г. комплексна планова проверка от Инспектората към Висшия съдебен съвет за дейността на Гражданската и Търговската колегии на ВКС.

Според разбивката на извършената дейност във ВКС през 2018 г. са образувани общо 7 тълкувателни дела (при 24 бр. през 2017 г.) През 2018 г. във ВКС са приети общо 16 тълкувателни решения/определения (при 13 бр. през 2017 г.). Постановено е и 1 тълкувателно постановление на Общото събрание на съдиите от Гражданската колегия на ВКС и Първа и Втора колегии на Върховния административен съд.

Също през 2018 г. ВКС е отправил две искания до Конституционния съд (КС) за установяване на противоконституционност. Едното е по Закона за съдебната власт - норми, регламентиращи отстраняването от длъжност на магистрати (http://www.vks.bg/vks_p02_0456.htm).

С решение от 21.02.2019 г. КС обявява за противоконституционни чл. 230, ал. 1 и ал. 2 в частта "извън случаите по ал. 1" от Закона за съдебната власт и отхвърля искането на ВКС в останалата част.

Другото е за преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (ДВ, бр. 22/2018 г.).

През 2018 г. са постановени 52 решения от съдебни състави на ВКС по дела, свързани с корупционни престъпления.

За м.г. ВКС е издал 15 постановления по дела, свързани с организирана престъпност. По 3 от делата са потвърдени въззивните решения, по 5 решението на въззивния съд е отменено и делото е върнато за ново разглеждане, по 6 е изменено решението на въззивния съд, а 1 дело на първоинстанционен съд е възобновено.

Касационният съд е задължен да следи и дейността на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС).

На 9 май 2018 г. е проверена дейността на Апелативния спецсъд за медийни атаки срещу съдебен състав по дело за разглеждане на мярка за неотклонение на чужденец, обвинен в престъпна схема за реекспорт на скъпи лекарства. Докладът на комисията е представен на 14 май 2018 г.

Другата проверка бе за промяната на мерките за неотклонение на бившия кмет на столичния район "Младост" Десислава Иванчева и нейната заместничка Биляна Петрова. Докладът с резултатите от проверката е представен на 10 декември 2018 г. (http://www.vks.bg/vks_p02_0553.htm)

От Доклада става ясно, че висящите дела в началото на 2018 г. общо за всички съдилища са109 772. Те са повече от висящите дела в началото на 2017 г., когато са 105 361 бр.

Заради по-слабото постъпление на дела през годината обаче (565 011 бр. през 2018 г. при 590 787 бр. за 2017 г.) броят на делата за разглеждане от съдилищата през 2018 г. - 674 783 бр., е по-малък с 21 365 бр. в сравнение с 2017 г., когато тези дела са 696 148 бр.

Намалява и броят на свършените дела. Според Доклада, през 2017 г. всички съдилища (включително ВКС) са приключили 583 091 дела, през 2018 г. броят на тези дела е 553 549, т. е. с 29 542 дела по-малко.

Повече са останалите висящи в края на периода дела - през 2018 г. те са 121 053 бр., докато през 2017 г. са 112 865 бр.

Според документа има намаление с около 3,06% през 2018 г. спрямо 2017 г. на броя на делата в апелативните, окръжните, военните, специализираните наказателни и районните съдилища. Общо за посочените съдилища се наблюдава намаление на броя на приключените дела - с 5,04% спрямо 2017 г. Делата, приключени през 2018 г. в 3-месечен срок, са с 5,82% по-малко от тези, приключени през 2017 г.

Апелативните съдии разглеждат средно месечно 9,31, а през 2017 г. са имали 9,65 дела. В Софийския апелативен съд са гледани 13 дела при 14,17 през 2017 г. В Апелативния специализиран наказателен съд са гледани 4,57 дела месечно през м.г. (3,30 през 2017 г.), а на Военно-апелативния съд - 1,28 дела (1,24 през 2017 г.).