Бавният напредък в борбата с корупцията по високите етажи на властта и по делата, свързани с организираната престъпност, продължава да подкопава общественото доверие в способността на българските органи да гарантират правосъдие.

Това се посочва в днешния най-нов доклад на Европейската комисия (ЕК) за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка относно стъпките, които страната ни е предприела в сферата на съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност.

Докладът вече е публикуван на сайта на комисията.

Румъния доволна от доклада на Брюксел, отчитащ "впечатляващи резултати"

Румъния доволна от доклада на Брюксел, отчитащ "впечатляващи резултати"

Това отбелязва в съобщение румънският президент

Европейската комисия има критики и относно реакцията и действията спрямо конкретни скандали като този, който е свързан със Софийския градски съд през 2014 година.

В доклада се изтъква, че липсва решимост в усилията на българските институции в ключови области на съдебното управление. До това заключение Еврокомисията е стигнала на базата на факта, че по много от препоръките в миналогодишния доклад все още трябва да се предприемат действия.

Комисията настоятелно приканва страната ни да ускори напредъка си в изпълнението на отправените препоръки във връзка с реформата на съдебната власт и борбата с корупцията и организираната престъпност.

На редица места в доклада се проявява неприкрита ирония и сарказъм от страна на еврочиновниците, които нееднократно констатират, че даден проблем, натякван ни от Брюксел години наред, най-сетне – в даден момент, е бил признат от българските власти.

Властта с оптимизъм и хладнокръвие приема новия евродоклад
Обновена

Властта с оптимизъм и хладнокръвие приема новия евродоклад

Бъчварова, Кунева и Захариева обявиха новия документ за обективна оценка

Особено внимание в доклада се отделя на скандала „Яневагейт”. Комисията призовава да се предприемат всички стъпки, за да се гарантира, че разследването се води до обективен и безпристрастен начин.

Еврокомисията изразява разочарованието си от реакцията на Висшия съдебен съвет, изтъквайки, че прокуратурата и ВСС са обявили, че ще започнат разследвания във връзка със съдържанието на записите след многократни призиви.

Не можете да избягате от реформата, следим ви отблизо, предупреди ни Тимерманс

Не можете да избягате от реформата, следим ви отблизо, предупреди ни Тимерманс

Самият Борисов е поискал помощ от Брюксел

Докладът поставян сериозен акцент и върху цялостната дейност и принципите на функциониране на Висшия съдебен съвет.

Особено характерен за сегашната  структура проблем е, че решенията по кадровите и дисциплинарните въпроси за съдиите и прокурорите се вземат в рамките на един и същи състав. Макар и да не съществува универсален авторитетен модел за състава на съдебните съвети, понастоящем е ясно, че както съдиите, така и прокурорите смятат за нецелесъобразно тези решения да се вземат от смесени групи от съдии и прокурори от ВСС, отбелязва докладът.

Сегашният модел у нас, при който голям брой от членовете на ВСС са политически назначени, пораждал особено безпокойство по отношение на независимостта на съдебната власт и на възможността за оказване на натиск върху съдиите. Именно това е било основанието в стратегията за реформи да се предложи създаването на две отделни колегии във ВСС, които да се занимават с кадровите въпроси за двата компонента на магистратурата, посочват от ЕК. 

Приетите изменения в Конституцията се оценяват като важна стъпка към реформата на Висшия съдебен съвет. Следващата стъпка щяла да се състои в изпълнението на реформата чрез законодателни изменения в Закона за съдебната власт.

Евродокладите служат за политическа саморазправа, смята бивш правосъден министър

Евродокладите служат за политическа саморазправа, смята бивш правосъден министър

Едни хора ходят и клепат други хора. Същите бяха и по мое време.

Докладът отчита позитива на това, че през пролетта на 2015-та е било назначено и ново ръководство на Софийски градски съд, след като предишното се оттеглило вследствие на развихрилите се скандали около този съд.

Подчертава се обаче, че други решения на ВСС във връзка с назначения „продължиха да пораждат опасения относно липсата на прозрачност и евентуално упражняване на неправомерно влияние.

За пример се дава постът на председател на Апелативния съд в София, който е вакантен в продължение на вече почти две години и въпреки че за поста кандидатства съдия, получил изричната подкрепа на съдиите в този съд, ВСС не съумя да постигне необходимото мнозинство

Докладът обявява, че не съществуват ясни критерии за преценка при назначенията, което води до съмнения  относно обективността на процедурите за назначаване.

Еврокомисията отправя критики и относно разследванията по сигнали за корупция и търговия с влияние в съдебната система. Действията били предприемани само след вътрешен и външен натиск, като органите  са  неспособни  или  нямат  желание  да  започнат  разследвания  по  своя инициатива, се отбелязва в доклада.

Авторите на доклада дават пример с нежеланието – по думите им - ВСС да реагира на твърденията за сериозни нарушения, допуснати от водещи съдии в Софийски градски съд.

Дисциплинарни действия са били предприети значително по-късно, след като министърът на правосъдието се заел с някои от случаите, отбелязва комисията.

В новия евродоклад се подчертава, че протичащата в момента реформа на ВСС е само един, макар и важен, елемент от новата стратегия на страната ни за съдебна реформа. Посочват се измененията в Закона за съдебната власт, както и подготвяните законодателни изменения, отнасящи се до Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс.

Отчита се фактът, че българските власти са признали необходимостта от по-бързо придвижване на ограничен набор от целенасочени изменения и по-специално с оглед отстраняването на проблемите, които водят до забавяне на наказателните производства и улесняване на наказателното преследване на корупционните престъпления.

Отчита се също, че страната ни е предприела изменения, насочени към отстраняването на ключови слабости, но от Брюксел не пропускат да подчертаят, че ефектът от тях все още предстои да бъде доказан на практика.

Относно неравномерната натовареност на съдилищата според Еврокомисията е постигнат само незначителен ефект. Това е станало, след като ВСС се опитал да се справи с проблема чрез разкриване на нови длъжности в по-натоварените съдилища и закриване на длъжности в друго с по-малка натовареност. Въвеждането на електронното правосъдие се посочва като особено важно. При него законодателните и управленските решения трябва да вървят ръка за ръка.

Нормите на натовареност биха могли да са от полза при дисциплинарните производства, смятат още от Европейската комисия. Те можели да се използват като средство за установяване на по-обективна основа за санкции в случаи на неспазване на процесуални срокове. Липсата на ясни дисциплинарни стандарти била особено проблемна, когато дисциплинарните производства се отнасят до нарушения на етичния кодекс или до деяния, които подкопават престижа на съдебната власт.

Европейската комисия намира за нужна по-задълбочена реформа на прокуратурата. Това се потвърждавало от продължаващата липса на солидни резултати по дела за корупция и организирана престъпност по високите етажи на властта.

Необходимостта от ефективни мерки срещу корупцията, в това число и тази по високите етажи на властта, както и корупцията в по-общ смисъл в публичните институции, също е намерила място в новия доклад. Отбелязва се, че страната ни редовно се нарежда сред държавите членки на ЕС с най-засилено усещане за наличие на корупция.

Корупцията се считала и за една от най-важните пречки пред извършването на стопанска дейност в България. Отчита се признанието от страна на българските власти относно тези проблеми и предприетата от правителството нова всеобхватна национална стратегия за борба с корупцията.

В Брюксел смятат, че у нас трябва да има окончателни съдебни присъди за корупция по високите етажи на властта.

По показателя за борбата срещу организираната престъпност в евродоклада се посочва, че все още са налице признаци за осуетяване на дела чрез драстично сплашване на свидетели. Нужно било да се постигнат солидни резултати, които да показват, че по делата за тежка организирана престъпност се постановяват окончателни сериозни решения, които се изпълняват.

Като критика се изтъква, че голям брой поръчкови убийства през последните години остават нерешени. Като сериозно предизвикателство се оценява неотдавнашната поредица убийства, имащи очевидни връзка с организираната престъпност.

Докладът традиционно завършва с препоръки. Предоставяме ви ги без редакция:

1.Независимост, отчетност и етика на съдебната власт

България е създала условия за реформа на Висшия съдебен съвет (ВСС) и за укрепване на съдебния Инспекторат. Сега тези ангажименти трябва да бъдат приложени. Ще бъде важно също така да се доразвият предприетите мерки за подобряване на надеждността на случайното разпределение на делата и на назначенията.

- Да осъществи реформата на ВСС чрез необходимите изменения в Закона за съдебната власт.

- Бързо да предостави на Инспектората към ВСС (ИВСС) правомощия и материални ресурси за изпълнението на новата му функция по гарантиране на етиката и борба с корупцията в съдебната система.

- Да изгради капацитет в рамките на ВСС и Инспектората към ВСС за наблюдение на прилагането и сигурността на новата система за случайно разпределяне на делата в съдилищата. Тези институции трябва да бъдат прозрачни относно резултатите от инспекциите и последващите действия за справяне с установените проблеми.

- Да постигне резултати, показващи прозрачно и последователно вземане на решения от ВСС във връзка с назначенията, като се прилагат ясни стандарти за професионални качества и етика и при своевременно вземане на тези решения.

- Да осигури условия за безпристрастно разследване на различните твърдения за корупция по високите етажи на властта в Софийски градски съд, по-специално по отношение на възможни проблеми от системен характер, в това число евентуални сходни практики в други съдилища.

2.Реформа на съдебната система

През 2015 г. Министерство на правосъдието изготви обхватен пакет от изменения на Закона за съдебната власт, който беше широко обсъждан от магистратите и с който се цели изпълнение на правителствената стратегия за съдебна реформа. Традиционната препоръка за модернизиране на българските наказателни кодекси също остава валидна.

- Да приеме измененията на Закона за съдебната власт в съответствие с правителствената стратегия за съдебна реформа, в това число реформи за предоставяне на по-голяма възможност за изразяване на мнение от отделните съдии и прокурори, и да гарантира тяхното прилагане в тясно сътрудничество със съдебните органи.

- Да изготви набор от целенасочени законодателни изменения за справяне с ключовите проблеми в наказателните производства, по-специално проблемите, засягащи сложните дела за корупция или организирана престъпност.

- Да приеме цялостна реформа на наказателната политика в съответствие с идеите, заложени в стратегията за реформа на съдебната система.

3.Стандарти в съдебната система

През 2016 г. България следва да напредне в реформите на ключови елементи от съдебната си система, като бъдат предвидени включително подходящи промени на съдебната карта с цел повишаване на качеството и ефикасността като цяло, прилагане на електронното правосъдие, ясни стандарти за дисциплинарните производства и постоянство в реформата на прокуратурата.

- Да приеме реформа на съдебната карта на районните съдилища и да представи пътна карта за рационализирането в по-общ план на съдилищата на всички равнища с цел повишаване на качеството и ефикасността като цяло, в това число пренасочване на ресурси, където е целесъобразно, въз основа на цялостен анализ на натовареността на съдилищата.

- Да установи ясен график за прилагането на електронното правосъдие и да предвиди необходимия капацитет за наблюдение и направляване на прилагането му.

- Да въведе практика на мотивиране на дисциплинарните решения в съответствие с ясни и обективни стандарти и принципи. Да извърши независима оценка на дисциплинарната практика на сегашния ВСС в периода от 2012 г. досега.

- Да започне независим анализ на прокуратурата, както е заложено в правителствената стратегия за съдебна реформа, като се държи сметка за вече осъществените мерки за реформа.

4.Корупция

Инициативите в тази област следва да се съсредоточат върху прилагането на новата национална стратегия за борба с корупцията, приета през пролетта на 2015 г. Основен приоритет следва да бъде бързото повторно разглеждане от Народното събрание на предложенията на правителството за нов закон за борба с корупцията, като се отчитат всички конкретни опасения, но и като се гарантира, че основните елементи са в съответствие с целите, заложени в стратегията за борба с корупцията.

- Да приеме нов закон за борба с корупцията в съответствие със стратегията за борба с корупцията, предвиждащ включително създаването на единен орган със солиден независим мандат за борба с корупцията по високите етажи на властта. Да гарантира бързото създаване на новата институция и да и предоставя необходимите ресурси.

- Да приеме изменения на Закона за администрацията с цел укрепване на правомощията и независимостта на вътрешните инспекторати и да създаде единен набор от минимални стандарти за публичния сектор във връзка с оценката на риска и задълженията за докладване.

- Да предостави на Агенцията по обществени поръчки правомощия и организационен капацитет за извършване на задълбочени и основани на оценка на риска проверки на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

- Да продължи с действията за справяне с корупцията по ниските етажи на властта в Министерството на вътрешните работи. Да стартира подобни действия в други рискови сектори в публичната администрация.

- Да наблюдава напредъка по наказателните дела, свързани с твърдения за корупция по високите етажи на властта, включително на етап досъдебно и съдебно производство, и да прилага мерки за справяне с установените проблеми.

5.Организирана престъпност

България все още трябва да постигне солидни резултати във връзка с налагането на окончателни присъди по делата за тежка организирана престъпност. Ще бъде важно да се гарантира, че са въведени правни и институционални условия, които позволяват на правоприлагащите органи и на съдебната система да работят ефективно.

- Да наблюдава напредъка по наказателните дела за тежка организирана престъпност, включително на етап досъдебно и съдебно производство, както и изпълнението на постановените присъди, и да прилага мерки за справяне с установените проблеми.

- Бързо да отстранява установените проблеми от правно естество, отнасящи се до компетентността и функционирането на Главна дирекция за борба с организираната престъпност към Министерството на вътрешните работи, и да осигури необходимата организационна стабилност на дирекцията, за да може тя да върши работата си.

- Да измени Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, за да се позволи Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество да работи ефективно.