Европейската комисия публикува четвъртия си годишен доклад относно върховенството на закона. В него се оценява актуалното положение във връзка с върховенството на закона във всяка страна членка.

Отбелязва се, че въпреки че в някои държави от ЕС продължават да съществуват опасения относно върховенството на закона, докладът се е превърнал в основна движеща сила за промяна и положителни реформи. Средно за всички държави членки 65% от миналогодишните препоръки са изцяло или частично изпълнени.

В тазгодишния доклад се посочва, че в България липсва напредък в подобряването на ефективността на разследването и стабилните резултати от наказателното преследване и окончателните присъди в случаи на корупция на високо равнище, включително чрез институционалната реформа на Комисията за борба с корупцията и специализираните съдебни органи.

ЕК ни поощрява за правосъдната реформа

ЕК ни поощрява за правосъдната реформа

ЕК предприе стъпки за закриване на механизма за сътрудничество и проверка на страната ни

Страната ни е постигнала значителен напредък в осигуряването на навременни обикновени конкурси за повишение, за да се избегне дългосрочно командироване на съдии за заемане на свободни длъжности, като се вземат предвид европейските стандарти за командироване на съдии.

Все още обаче няма напредък и по отношение на законодателните промени, целящи подобряване на функционирането на Инспектората към Висшия съдебен съвет и избягване на риска от политическо влияние, по-специално чрез включването на съдебните органи в избора на неговите членове.

Няма напредък и в предприемането на стъпки за адаптиране на състава на Висшия съдебен съвет, като се вземат предвид европейските стандарти за съветите на съдебната власт.

ЕК: В България се решават най-малко дела за корупция на годишна база

ЕК: В България се решават най-малко дела за корупция на годишна база

Близо 60% от българите са на мнение, че съдебните решения не са независими и безпристрастни

Известен напредък се отчита по отношение на мерките за превенция на корупцията, насочени към подобряване на почтеността на конкретни сектори на публичната администрация, като полицията и съдебната система.

Известен напредък се отбелязва в подобряването на прозрачността при разпределянето на държавна реклама, по-специално по отношение на държавната реклама, договорена чрез посредници, като например медийни агенции.

Евродоклад отчита неефективно правосъдие и зависими медии в България
Обновена

Евродоклад отчита неефективно правосъдие и зависими медии в България

Мащабите на проблема с корупцията у нас не се отразяват адекватно

Въз основа на тези заключения и като се имат предвид други развития, настъпили през референтния период, и в допълнение към припомнянето на ангажиментите, поети съгласно Националния план за възстановяване и устойчивост, свързани с някои аспекти на съдебната система и рамката за борба с корупцията, към България се отправят следните препоръки:

  • Предприемане на стъпки за адаптиране на съответната законодателна рамка, за да се избегне дългосрочното командироване на съдии за заемане на свободни позиции, като се вземат предвид европейските стандарти за командироване на съдии.
  • Придвижване на подготовката на законодателни промени, насочени към подобряване на функционирането на Инспектората към Висшия съдебен съвет и избягване на риска от политическо влияние, по-специално чрез включването на съдебните органи в избора на неговите членове.
  • Увеличаване на усилията за адаптиране на състава на Висшия съдебен съвет, като се вземат предвид европейските стандарти за съветите на съдебната власт.
  • Гарантиране на подобрена ефективност на разследванията и солидни резултати от наказателното преследване и окончателни присъди по дела за корупция на високо ниво, включително чрез институционалните реформи на Комисията за борба с корупцията.
  • Подобряване на почтеността на висшите изпълнителни функции, като се вземат предвид европейските стандарти, по-специално чрез гарантиране, че са налице ясни стандарти за почтеност за правителството, както и подходящ механизъм за санкциониране.
  • Напредък в работата, насочена към подобряване на прозрачността при разпределението на държавната реклама, по-специално по отношение на държавната реклама, договорена чрез посредници, като медийни агенции.
България е на дъното в доклад за корупция в ЕС

България е на дъното в доклад за корупция в ЕС

Сега е времето за изпълнение на ангажиментите, коментира Трансперънси интернешънъл