Девет дни след като председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов поиска да види резултатите от всички проверки, водени срещу него, от Инспектората на Висшия съдебен съвет (ВСС) намериха начин да му откажат.

Отговорът на ИВСС за искането на Панов от 13 януари за предоставяне на копие от цялата документация относно всички извършени спрямо него проверки гласи, че няма специален ред за предоставяне на достъп до информация.

В отговора от Инспектората се позовават на Закона за съдебната власт, според който няма ред за предоставяне на копия на документите от приключените проверки. Мотивът е, че авторът на сигнала трябва да бъде запазен, както и да не се разгласяват фактите и данните, станали известни във връзка с разглеждането на сигнала. Магистратите трябва да опазват поверените им писмени документи от нерегламентиран достъп на трети лица.

"Исканите от Вас документи съдържат информация, представляваща служебна тайна съгласно чл. 175р, ал. 3 от ЗСВ. Предоставянето й може да се извърши след изтичане на шестмесечния срок за защита, предвиден по чл. 34, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на класифицираната информация. В чл. 34, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация изрично е регламентирано, че след изтичане на сроковете по ал. 1 нивото на класификация се премахва и достъпът до тази информация се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация", пише в отговора до ВКС.

Лозан Панов говори за олигархично сливане на властите у нас пред "Шпигел"

Лозан Панов говори за олигархично сливане на властите у нас пред "Шпигел"

"Ключови институции и учреждения са поставени под влиянието на Пеевски"

От своя страна Панов настоява, че според съдебната практика винаги е налице надделяващ обществен интерес по отношение на информацията, получавана, създавана и съхранявана по повод на извършвани от Инспектората проверки за почтеност и конфликт на интереси. Проверките на Инспектората са и за установяване на действия, накърняващи престижа на съдебната власт, и проверки, свързани с нарушаване на независимостта на магистратите.

От ИВСС уведомяват също, че удължават срока за разглеждане на заявлението с 14 дни.

Според публично изразяваната позиция на главния инспектор "същността на извършваните от Инспектората проверки по реда на глава девета, раздел Іб ЗСВ е специфична и с информацията от тях следва да се борави изключително внимателно, защото сама по себе си може да дискредитира и да накърни правата и репутацията на проверявания магистрат.

След този отговор председателят на ВКС приканва третите лица, които и да са те, да дадат своето съгласие за предоставяне на информацията. Дори и при отказ от тяхна страна, Законът за достъп до обществена информация предвижда възможността информацията да бъде предоставена при заличаване на техните данни.

Според чл. 31, ал. 5 от Закона не е необходимо съгласието на третото лице в случаите, когато то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена информация по смисъла на този закон, както и когато е налице надделяващ обществен интерес от разкриването ú.

Бивши членове на ВСС искат оставката на Лозан Панов

Бивши членове на ВСС искат оставката на Лозан Панов

"Тежка грешка" било, че го подкрепили за председател на ВКС