Като непряка дискриминация определиха от Комисията за защита от дискриминация (КЗД) отстъпката от 5% данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация при подаването й по електронен път. Това гласи решение на Комисията за защита от дискриминация (КЗД).

"В решението на КЗД по преписката е прието, че чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ в редакцията, обнародвана в ДВ, бр. 105 от 2014 г., представлява форма на непряка дискриминация по признак "лично положение" спрямо лицата, които не използват интернет и електронни информационни средства и лицата, които ги ползват", гласи решението на КЗД.

Още седмица за 5% отстъпка от данъка върху доходите, подсеща НАП

Още седмица за 5% отстъпка от данъка върху доходите, подсеща НАП

НАП изпрати електронно напомняне до 174 000 физически лица

Жалбоподателят, който е сезирал Комисията, смята, че с възможността за отстъпка от 5% при подаване по електронен път на данъчните декларации има дискриминационен характер.

Според законовата възможност физическите лица, подали годишни данъчни декларации по електронен път, са ползвали 5 % отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация. Условието е, да не са имали подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне да е бил внесен в срока по чл. 67, ал. 4 от същия нормативен акт.

Според жалбоподателя, данъкоплатците, които нямат възможност да подават своите годишни данъчни декларации по електронен път са в неизгодна позиция.

По същество жалбата е насочена срещу правилото, съгласно което данъкоплатците биха могли да ползват 5 на сто отстъпка върху данъка за довнасяне при подаването на годишна данъчна декларация по електронен път, поясняват от КЗД.

5% отстъпка, ако софиянци платят данък МПС онлайн до 30 април

5% отстъпка, ако софиянци платят данък МПС онлайн до 30 април

Сумата трябва да бъде внесена наведнъж

Според членовете на КЗД в случая става въпрос за привидно неутрална на пръв поглед разпоредба, доколкото в нея не е формулирано правило, което да диференцира пряко определени обществени групи. Според антидискриминаторите там се откриват признаците по чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр.

"Макар и неутрална, разпоредбата всъщност въвежда неравно третиране между различни обществени групи, което следва да се квалифицира като непряка дискриминация.
Видно е, че чрез разпоредбата - предмет на производството, всъщност е въведена една привилегия, от която биха могли да се възползват единствено и само лица, използващи интернет и електронни информационни системи (т. нар. персонални компютри, лаптопи, смартфони). Чрез тази разпоредба физическите лица, които не използват интернет и в по-общ смисъл информационни технологии, са били поставени в по-неблагоприятно положение при декларирането и заплащането на данъчните им задължения в сравнение с лицата, използващи информационни технологии и интернет", пише в решението на КЗД.

До днес ползваме 5% отстъпка от данъците си, ако подадем декларация през нета

До днес ползваме 5% отстъпка от данъците си, ако подадем декларация през нета

Трябва да внесете налога накуп и да нямате задължения

Отчетено е, че в настоящия двадесет и първи век боравенето/неборавенето с глобалната електронна мрежа (интернет) и използването/неизползването на хардуерни и софтуерни продукти за достъп до нея е същностна за личността характеристика и попада в обхвата на защитения признак "лично положение", смятат от Комисията за защита от дискриминация.

Авторите на документа от КЗД признават, че има значителен процент от населението, което не борави с новите технологии. Според тях не е търсен и не е намерен баланс между конкуриращите се интереси. Не е отчетено, че за определена група данъкоплатци изобщо е невъзможно да подадат по електронен път своите годишни данъчни декларации, се казва в становището на Комисията.

"Става въпрос за обективна невъзможност, която не е свързана с желанията на конкретния гражданин. Лицата, които нямат компютърни умения (каквито са голяма част от лицата в напреднала възраст), лицата, които не разполагат със средства за закупуването на електронна компютърна система, лицата, които не могат да си позволят да заплащат за услугата, чрез която се осъществява достъпът до интернет пространството, не разполагат с друга алтернатива, освен да подадат своята годишна данъчна декларация на хартиен носител", гласи мнението на членовете на КЗД.

Според тях тези лица, както и всички други граждани на Република България, имат правото да получават доходи от различни законосъобразни дейности, като определен процент от своите доходи тези лица предоставят на държавата под формата на данъци.

Според членовете на Комисията в случая не е намерен подходящ баланс между конкуриращи се интереси, както и по-щадящи мерки за постигане на преследваните законосъобразни цели.