Председателят на ВКС Лозан Панов обжалва отказите на Съдийската колегия да образува дисциплинарни производства срещу трима съдии, съобщиха от ВСС.

Панов внесе във Върховния административен съд (ВАС) жалби срещу решенията на Съдийската колегия по Протокол № 23/06.06.2017 г. С него е решено да не бъдат образувани дисциплинарни производства за налагане на дисциплинарно наказание на съдиите Иво Дачев, Николай Димов и Петя Крънчева - Тропчева.

Припомняме, тримата са представяли Искания за подслушване, които не са били изготвени от съдиите, а от заявителя и са давани само за подпис. Искани са разрешение и за дипломатически представителства, което е нарушение на Виенската конвенция за дипломатическите отношения и Виенската конвенция за консулските отношения.

Председателят на ВКС мотивира искането си с направените констатации в Доклад за дейността на отдел "Защита на класифицираната информация" по Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС) и Закона за електронните съобщения (ЗЕС) за 2015 г. и 2016 г. на Софийския градски съд (СГС).

Според него отказите да се образуват дисциплинарни производства са незаконосъобразни. Според мотивите на отказите, председателят на ВКС се позовава на резултати от проверка, която не е извършена от компетентен орган съгласно ЗСРС и Закона за съдебната власт (ЗСВ). Това е причината те да не могат да послужат за изготвяне на предложение за налагане на дисциплинарно наказание.

Според Закона за съдебната власт искането за образуване на дисциплинарно производство, направено от компетентен орган - председателя на ВКС, е достатъчно основание.

Дали да наложи или не дисциплинарно наказание преценка има съответната колегия на ВСС, но когато е надлежно сезиран, дисциплинарно-наказващият орган няма право да отклонява предложението", категоричен е председателят на ВКС. Той цитира и трайната практика на ВАС по въпроса.

Лозан Панов пише още, че по същество не споделя аргументите за това, че проверката, на която се позовава в предложенията си, не е извършена от компетентен орган.

Той подчертава, че докладът на СГС е приет с решение на Съдийската колегия, без да са изложени възражения във връзка с констатациите в него, дори за липса на компетентност на заместник-председателите на СГС по Закона за специалните разузнавателни слесдтва (ЗСРС) и Закона за съдебната власт (ЗСВ).

"Безспорно е обстоятелството, че административният ръководител на Софийския градски съд има правомощия да извършва проверки и да контролира цялостната дейност на съда, включително тази във връзка с прилагане на ЗСРС.
От своя страна, в качеството му на по-горестоящ административен ръководител, председателят на ВКС, който съгласно конституционно установеното си правомощие осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища, не би следвало да остане безучастен към подобни порочни практики, упражнявайки правомощието си по чл. 312, ал. 1, т. 2 ЗСВ" - пише в жалбите до ВАС председателят на ВКС.