Съдии от Апелативен район - Варна предлагат кандидатурата на Любомир Симеонов Нинов - съдия при Районен съд - Варна, за изборен член на ВСС от квотата на съдиите. Предложението е направено от 10 съдии, сред които са магистрати от Районен съд - Варна, Районен съд - Търговище, Районен съд - Добрич и Административен съд - Варна.

Това е втората номинация за изборен член на ВСС от квотата на съдиите, наред с номинацията на съдия Илияна Балтова от Апелативен съд - Бургас, която с решение на Съдийската колегия от 21.03.2017 г. бе допусната до участие в изборната процедура.

В предложението е посочено, че съдия Нинов притежава нужните лични, професионални и нравствени качества, за да може да изпълнява пълноценно, обективно и отговорно задълженията на член на ВСС.

Предложения за издигане на кандидатури за изборни членове на ВСС от квотата на съдиите могат да се депозират в деловодството на ВСС не по-късно от два месеца преди първата събота на провеждането на Общото събрание на съдиите - до 10.04.2017 г. включително. Предложенията се представят заедно с писменото съгласие на кандидата.

В законоустановения срок до 30.03.2017 г. е постъпило едно предложение за изборен член на ВСС от квотата на следователите, като Прокурорската колегия се произнесе по допустимостта на кандидатурата на Евгени Диков - директор на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването.

До момента са депозирани три предложения за изборен член на ВСС от квотата на прокурорите, като крайният срок за издигане на кандидатури е 13.04.2017 г.