Открити са нарушения в 112 общински наредби за реда за прием в детските градини, съобщават от Върховната административна прокуратура.

Държавното обвинение е проверило законността на наредбите, касаещи условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини.

Установено е, че незаконосъобразните разпоредби са в противоречие с Конституцията, Закона за предучилищното и училищното образование и Закона за местните данъци и такси.

Най-често нарушенията са свързани с изисквания в противоречие с основните принципи и права към заявлението за кандидатстване в детски градини и общински училища да се прилага декларация от родителя, че детето няма да кандидатства в друга детска градина или училище.

На места сред изискванията за записване на деца в общински детски градини и предучилищни заведения било родителите да представят служебна бележка от общината, че нямат финансови задължения към нея.

Предоставяло се предимство на деца, чиито родители упражняват дадено занятие или служба, което ограничава или дискриминира останалите деца в класирането им за прием в детска градина. От прокуратурата отбелязват, че това противоречи на принципа за равнопоставеност и недискриминация.

От държавното обвинение намират за недопустимо с общинска наредба децата да се третират по различен начин и някои да се оказват в по-неблагоприятно положение от други. Също така е недопустимо децата се ограничават като се поставят в зависимост от изпълнение на финансови задължения на родителите и настойниците.

От Върховната административна прокуратура отбелязват, че констатациите от проверката налагат да се предприемат мерки за отмяна на незаконосъобразните разпоредби в общинските наредби.

В съобщението до медиите се посочва, че законова разпоредба от 1 август 2016 г. предвижда условията и редът за записване, отписване и преместване в общинските детски градини да се определят с наредби на общинските съвети в едномесечен срок от влизане на закона в сила. В редица общини обаче такава наредба не била приета.

Прокуратурата е разпоредила проверката да се извърши на територията на цялата страна и да се види дали е изпълнено законовото изискване.

Проверката продължава, уточняват от държавното обвинение.