През месец декември ще се проведат две обучения на тема „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" на директори на социални заведения за деца от цялата страна.

Обученията са организирани от Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" и Националното сдружение на общините в България /НСОРБ/ и ще протечат на два кръга - на 9 декември за директорите на социални заведения за деца от Южна България, и на 11 декември за директорите на социални заведения за деца от Северна България.

За участие в обучителните семинари са поканени директори на специализирани институции за деца, директори на домове за деца, лишени от родителски грижи, представители на Държавната агенция за закрила на детето и на неправителствени организации, работещи с млади хора от уязвимите групи.

Участниците ще бъдат запознати с основните приоритети и дейности по Програмата, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, с медицинските и психо-социалните аспекти, както и с нормативната уредба, свързана с проблема ХИВ/СПИН.

Директорите на социалните заведения за деца ще придобият знания за спецификите на работа на кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН, ще се обсъжда ролята на социалния работник при работа с млади хора от уязвимите групи - интравенозни наркомани, ромска общност и проституиращи жени и мъже по въпросите на ХИВ/СПИН.

Акцент ще бъде поставен върху начина на говорене и работа с децата и младите хора по проблемите на ХИВ, а дискусията ще се фокусира върху взаимоотношенията и комуникациите между социалните институции и здравните заведения.