Съдиите от Върховния административен съд запитаха колегите си от Конституционния съд по две теми. Едната е за даване на задължително тълкуване на чл. 121, ал. 4, а втората - на чл. 151 от Конституцията на Република България, съобщиха от ВАС.

Върховните съдии приеха и две становища - по промените в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, както и становище по конституционното дело във връзка с последните промени в Изборния кодекс.

Искането на задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 141, ал. 4 от Конституцията цели да разбере дали е задължително всички съдебни актове да бъдат мотивирани. Според върховните магистрати конституционната разпоредба не определя ясно и недвусмислено критерия коя дейност представлява правораздаване, всички съдебни актове ли са актове на правораздаването, кои са характеристиките на актовете на правораздаването и какви са конституционните изисквания за тяхната валидност.

С тълкуването ще се изясни значим въпрос, относим към дейността на законодателния орган, за общите и специализираните съдилища и за органите на държавна власт.

Според председателя на ВАС въпросът за мотивирането на съдебните решения е особено дискусионен в момента. Ако КС допусне искането и направи автентично тълкуване на конституционната норма , това ще даде възможност законодателят да промени в съответните закони, свързани с необходимостта за изготвяне на мотиви към някои съдебни актове, смята Георги Чолаков.

Според него това ще има голям ефект за намаляване на натовареността на цялата съдебна система и като цяло ще доведе до по-бързо правосъдие за гражданите. "Става дума за някои видове охранителни и заповедни производства, каквито са например разводите по взаимно съгласие, молбите по гражданската регистрация (смяна на име), установяване на факти (за раждане, смърт, отсъствие). Смятам, че не е необходимо да се изписват подробни мотиви, тъй като в тези случаи нямаме спорещи страни. Достигането на подобна цел е в интерес на обществото и съответства на европейското разбиране за модерно правосъдие", обясни съдия Чолаков.

Съдиите от ВАС отправиха искане за задължително тълкуване на чл.151, ал.2, изречение трето от Конституцията на Република България за отговори на въпросите:

  1. Какво е действието на решението на Конституционния съд, с което се обявява противоконституционност на закон, по отношение на заварени правоотношения и висящи съдебни производства, с оглед разпоредбата на чл.151, ал.2 изр.трето от Конституцията на Република България ?",
  2. Какви са правните последици от решенията на Конституционния съд в хипотезата, когато се обявява за противоконституционен ненормативен правен акт - решение на Народното събрание /НС/ или указ на президента ?" и
  3. При какви условия се проявява възстановителното действие на решение на Конституционния съд, с което се обявява за противоконституционен закон, изменящ или отменящ действащ?".

Съдиите от ВАС смятат, че искането на Омбудсмана Мая Манолова за обявяване на противоконституционност от Конституционния съд на някои текстове от Изборния кодекс, е неоснователно.